පේ  ණන්  න්තිය

පේ  ණන්  න්තිය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල පාඩම් සඳහා පිවිසෙන්න...

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල පාඩම් සඳහා පිවිසෙන්න...

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල පාඩම් සඳහා පිවිසෙන්න...

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2021 ගණිතය ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේ ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන ආකාරය නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න...

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2020 ගණිතය ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේ ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන ආකාරය නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න...

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2019 ගණිතය ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේ ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන ආකාරය නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න...

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන පරිදි සකස් කල පෙරහුරු ප්‍රශ්ණ නැරඹීම සඳහා පිවිසෙන්න...

Tags