පරිමිතිය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල පරිමිතිය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සමචතුරස්‍රයක, ඍජුකෝණාස්‍රයක සහ ත්‍රිකෝණයක පරිමිතිය සොයන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • වෘත්තයක පරිධිය සොයන සූත්‍ර හැඳින්වීම
 • වෘත්තයක චාපය හැඳින්වීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ‍ය හැඳින්වීම
 • කේන්ද්‍ර කෝණය හැඳින්වීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක චාප දිග සෙවීමට ප්‍රකාශනයක් ගොඩ නැගීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක චාප දිග සෙවීම සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක පරිමිතිය සෙවීමට ප්‍රකාශනයක් ගොඩ නැගීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක පරිමිතිය සෙවීම සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප වල පරිමිතිය සෙවීම සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • පරිමිතිය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • පරිමිතිය - Perimeter
 • තල රූප - Plane figures
 • සමචතුරස්‍රය - Square
 • ඍජුකෝණාස්‍රය - Rectangle
 • දිග - Length
 • පළල - Breadth
 • ත්‍රිකෝණයක - Triangle
 • වෘත්තය - Circle
 • අර්ධ වෘත්තය - Semi-circle
 • පරිධිය - Circumference
 • අරය - Radius
 • විශ්කම්භය - Diameter
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය - Sector
 • චාප දිග - Arc length
 • කේන්ද්‍ර කෝණය - Angle at the centre
 • අංශක - Degrees

Tags