සමාන්තරාස්‍ර 1

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල සමාන්තරාස්‍ර 1 පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • චතුරස්‍රයක් යනු සරල රේඛා ඛණ්ඩ හතරකින් වටවූ සංවෘත තල රූපයක් බව හැඳින්වීම
 • චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද සහ සම්මුඛ කෝණ හැඳින්වීම
 • සමාන්තරස්‍රයක් යනු සම්මුඛ පාද යුගල දෙකම සමාන්තර වූ චතුරස්‍රයක් බව හැඳින්වීම
 • සමාන්තරස්‍රයක සම්මුඛ පාද සමාන බව, සම්මුඛ කෝණ සමාන බව, එක් එක් විකර්ණය මගින් සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරන බව සහ සමාන්තරාස්‍රයේ විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වන බව සාකච්ඡා කිරීම
 • සමාන්තරස්‍රයක ලක්ෂණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයයේ විධිමත් සාධනය
 • පයිතගරස් සම්බන්ධය, සමාන්තරසයක වර්ගඵලය, ත්‍රිකෝණය වර්ගඵලය සහ සමාන්තරස්‍රයක ලක්ෂණ සම්බන්ධ ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍යය සහ සමාන්තරස්‍රයක ලක්ෂණ සම්බන්ධ ගැටලුවක් සාධනය කරන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • සමාන්තරාස්‍ර සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • චතුරස්‍රය - Quadrilateral
 • සරල රේඛා ඛණ්ඩ - Straight line segment
 • සංවෘත තල රූපය - Closed plane figure
 • සම්මුඛ පාද - Opposite sides
 • සම්මුඛ කෝණ - Opposite angles
 • සමාන්තර - parallel
 • විකර්ණය - Diagonal
 • වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය - Area is bisected
 • විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය - Diagonals bisect each other
 • සමාන්තරස්‍රයක ලක්ෂණ - Properties of a parallelogram
 • ප්‍රමේයය - Theorem
 • පයිතගරස් සම්බන්ධය - Pythagorean relation
 • ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍යය -Congruence of triangles
 • දත්තය - Data
 • සාධනය කල යුත්ත - To be proved
 • නිර්මාණය - Construction
 • සාධනය - Proof
 • පොදු පාදය - Common side
 • ඒකාන්තර කෝණ - Alternate angles
 • කෝ.කෝ.පා - Case AAS
 • වර්ගඵලය - Area
 • දිග - Length
 • ලම්බ උස - Perpendicular height
 • ආධාරකය - Base
 • ඡේදනය - Intersect
 • ලක්ෂ්‍යය - Point
 • ප්‍රත්‍යක්ෂ - Axioms
 • සාධිතයි - Proved
 • පා.පා.පා - Case SSS

Tags