වීජීය භාග

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල වීජීය භාග පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • හරයේ අසමාන වීජීය පද සහිත භාග එකතු කිරීම
 • හරයේ අසමාන වීජීය පද සහිත භාග අඩු කිරීම
 • වීජීය පද සහිත ප්‍රකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම
 • හරයේ අසමාන ද්විපද ප්‍රකාශන සහිත වීජීය භාග අඩු කිරීම
 • හරයේ අසමාන ද්විපද ප්‍රකාශන සහිත වීජීය භාග එකතු කිරීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශන සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම
 • වීජීය භාග සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • හරය - Denominator
 • ලවය - Numerator
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය - Least Common Multiple
 • ද්විපද ප්‍රකාශන - Binomial Expressions
 • අසමාන වීජීය පද - Unequal algebraic terms
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන - Trinomial quadratic expressions
 • වීජීය ප්‍රකාශන - Algebraic expressions
 • සංගුණකය - Coefficient

Tags