පරිමාණ රූප

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල පරිමාණ රූප පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • අරෝහණ කෝණය යනු ඇස් මට්ටමෙන් ඉහළ පිහිටි දෙයක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී භාවිතා කරන කෝණය බව හැඳින්වීම
 • අවරෝහණ කෝණය යනු ඇස් මට්ටමෙන් පහළ පිහිටි දෙයක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී භාවිතා කරන කෝණය බව හැඳින්වීම
 • අරෝහණ කෝණය සහ අවරෝහණ කෝණය මැනීමට 'ආනතිමානය' නම් උපකරණය භාවිතා කරන බව හැඳින්වීම
 • ආනතිමානය භාවිතයෙන් අවරෝහණ කෝණය මනින ආකාරය
 • ආනතිමානය භාවිතයෙන් ආරෝහණ කෝණය මනින ආකාරය
 • සැබෑ දුර ඇසුරෙන් පරිමාණයක් තීරණය කර ගන්නා ආකාරය
 • තෝරාගත් පරිමාණයක් අනුපාතයක් ලෙස සකස් කර ගන්නා ආකාරය
 • අරෝහණ කෝණය සහ අවරෝහණ කෝණය සම්බන්ධ අවස්ථාවකට දළ සටහනක් අඳින ආකාරය
 • අරෝහණ කෝණය සහ අවරෝහණ කෝණය සම්බන්ධ උදාහරණ ඇසුරෙන් පරිමාණ රූපයක් ඇඳ සැබෑ දුර සොයන ආකාරය
 • පරිමාණ රූප සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • දිශාව - Direction
 • කෝණය - Angle
 • දුර - Distance
 • සිරස් තලයේ පරිමාණ රූප - Scale diagrams in a vertical plane
 • සැබෑ දුර - Actual distance
 • අනුපාතය - Ratio
 • පරිමාණය - Scale
 • දළ රූප සටහන - A rough sketch
 • කෝණමානය - Protractor
 • අරෝහණ කෝණය - Angle of elevation
 • අවරෝහණ කෝණය - Angle of depression
 • ඇස් මට්ටම - eye level
 • ආනතිමානය - Clinometer

Tags