ත්‍රිකෝණ 1

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල ත්‍රිකෝණ 1 පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ හැඳින්වීම
 • ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණය සහ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ අතර සම්බන්ධතාවය හැඳින්වීම
 • "ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි ඓක්‍යයට සමාන වේ" ප්‍රමේයය නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කිරීම
 • ප්‍රමේයයක් විධිමත් සාධනයේදී දත්තය, සාධනය කළ යුත්ත, නිර්මාණය හා සාධනය ඇතුලත් විය යුතු බව හැඳින්වීම
 • "ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි ඓක්‍යයට සමාන වේ" ප්‍රමේයයේ විධිමත් සාධනය
 • ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යය අතර සම්බන්ධතාවය
 • ත්‍රිකෝණයක බාහිරකෝණවල ඓක්‍යය අතර සම්බන්ධතාවය
 • "ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව ඍජුකෝණ දෙකකි." ප්‍රමේයයේ විධිමත් සාධනය
 • අනුමේයය හැඳින්වීම
 • අනුමේයය සාධනය
 • ත්‍රිකෝණයක කෝණ සම්බන්ධ ගැටලු ජ්‍යාමිතිය සම්බන්ධ දැනුම භාවිතයෙන් විසඳීම
 • ත්‍රිකෝණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • බද්ධ කෝණ - Adjacent angles
 • සරල රේඛාව - Straight line
 • අනුපූරක කෝණ - Complementary angles
 • පරිපූරක කෝණ - Supplementary angles
 • සමාන්තර රේඛා - Parallel lines
 • ප්‍රමේයය - Theorem
 • ඡේදනය - Intersect
 • ප්‍රතිමුඛ කෝණ - Vertically opposite angles
 • තීර්යක් රේඛාව - Transversal
 • මිත්‍ර කෝණ - Allied angles
 • ඒකාන්තර කෝණ - Corresponding angles
 • අනුරූප කෝණ- Alternate angles
 • ඓක්‍යය - Sum
 • විශාලත්වය - Magnitude
 • ත්‍රිකෝණය - Triangle
 • චතුරස්‍ර - Quadrilaterals
 • විධිමත් සාධනය - Formal proof
 • දත්තය - Data
 • සාධනය කළ යුත්ත - To be proved
 • නිර්මාණය - Construction
 • සාධනය - Proof
 • ප්‍රත්‍යක්ෂ - Axioms
 • බාහිර කෝණ - Exterior angles
 • අභ්‍යන්තර කෝණ - Interior angles
 • ඍජුකෝණ - Right angles
 • සරල රේඛාව - Straight line
 • ලක්ෂ්‍යක් වටා පිහිටි කෝණ - Angles around a point
 • අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ - Interior opposite angles
 • දික් කල පාදය - Side is produced
 • අනුමේයය - Riders
 • ප්‍රමේයයේ යෙදීම් - Applications of the theorem

Tags