ලඝුගණක 2

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල ලඝුගණක 2 පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • දහයේ පාදයට දහයේ ගුණාකාරයක ලඝුගණකයේ අගය ලබා ගන්නා ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • දහයේ පාදයට යන්න වෙනුවට lg යන්න භාවිතා කල හැකි බව හැඳින්වීම
 • ලඝුගණක ආකාරයෙන් දක්වා ඇති ප්‍රකාශනයක් දර්ශක ආකාරයෙන් දැක්වීම
 • ලඝුගණක වගු හැඳින්වීම
 • ලඝුගණක වගුවල මධ්‍යන්‍ය අන්තර හැඳින්වීම
 • එක දශමස්ථානයක් ඇති 1ත් 10 ත් අතර සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • දශමස්ථාන දෙකක් දක්වා ඇත 1ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • දශමස්ථාන තුනක් දක්වා ඇත 1ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • 10 ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • ඉලක්කම් හතරකට වැඩි සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය සෙවීමට පෙර එම සංඛ්‍යාව ඉලක්කම් හතරක් දක්වා වටයා අදාල ලඝුගණකය වගුවෙන් ලබාගත යුතු බව හැඳින්වීම
 • මධ්‍යන්‍ය අන්තරය ලබා ගැනීමේදී අදාල අගය නැති අවස්ථාවල ළගම අඩු අගය ලබාගත යුතු බව හැඳින්වීම
 • 10 ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය ලබා ගැනීමේදී පූර්ණාංශය ලබා ගැනීමේ කෙටි ක්‍රම දෙකක් හැඳින්වීම
 • ප්‍රතිලඝුගණකය යනු කුමක්දැයි හැඳින්වීම
 • සංඛ්‍යාවක ප්‍රතිලඝුගණකය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් 1ට වැඩි සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම
 • ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් 1ට වැඩි සංඛ්‍යා බෙදීම
 • ලඝුගණක නීති යටතේ ගුණිතයෙහි ලඝුගණකය, ලඝුගණකවල එකතුවට සමාන බව ලඝුගණක සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීමට යොදා ගැනීම
 • ලඝුගණක නීති යටතේ බෙදීමක ලඝුගණකය, ලඝුගණකවල වෙනසට සමාන බව ලඝුගණක සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීමට යොදා ගැනීම
 • ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් 1ට වැඩි සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේදී සහ බෙදීමේදී අවසාන පිළිතුර පරීක්ෂා කිරීමට ගණක යන්ත්‍රය භාවිතා කල හැකි බව හැඳින්වීම
 • ලඝුගණක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • ගණක යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් ලඝුගණක ඇසුරෙන් ලැබුණු පිළිතුර පරීක්ෂා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • දර්ශක - Indices
 • දර්ශක ආකාරය - Index form
 • ලඝුගණක ආකාරය - Logarithm form
 • පාදය - Base
 • ලඝුගණක නීති - Laws of logarithms
 • ගුණිතය - Product
 • බෙදීමක් ආකාරයෙන් - As a division
 • දහයේ ගුණාකාරය - Multiple of ten
 • ලඝුගණක වගු - Logarithms table
 • මධ්‍යන්‍ය අන්තර - Mean difference
 • පූර්ණාංශය - Characteristic
 • දශමාංශය - Mantissa
 • දශමස්ථානය - Decimal point
 • ප්‍රතිලඝුගණකය - Antilogarithm
 • ගණක යන්ත්‍ර - Calculator
 • විද්‍යාත්මක අංකනය - Scientific notation
 • ගුණකිරීම - Multiplication
 • බෙදීම - Division

Tags