භාග

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල භාග පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • තත්‍ය භාග හැඳින්වීම
 • නියම භාග හැඳින්වීම
 • තත්‍ය භාග යනු නියම භාග ම බව හැඳින්වීම
 • ඒකක භාග හැඳින්වීම
 • ඒකක භාග සංසන්දනය කිරීම
 • එකම ලවයක් සහිත භාග සංසන්දනය කිරීම
 • භාග සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික ගැටලුවකට පිළිතුරු සපයන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • භාග සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • හරය - Denominator
 • ලවය - Numerator
 • තත්‍ය භාග - Proper fractions
 • නියම භාග - Proper fractions
 • ඒකක භාග - Unit fractions
 • සංසන්දනය - Comparison
 • භාග යෙදීම් - Applications of fractions

Tags