සමීකරණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල සමීකරණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • හරස් ගුණිතය හැඳින්වීම
 • සරල සමීකරණ හරස් ගුණිතය භාවිතයෙන් විසඳීම
 • සංගුණක සමාන නොවන සමගාමී සමීකරණ විසඳීම සමගාමී සමීකරණ විසඳීම
 • සංගුණක සමාන නොවන සමගාමී සමීකරණ විසඳීම
 • සංගුණක සමාන නොවන සමගාමී සමීකරණ ආදේශ ක්‍රමය භාවිතා කර විසඳීම
 • එක් විචල්‍යයක් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතා කර විසඳීම
 • වගන්ති සහිත ගැටලුවක් සමගාමී සමීකරණ භාවිතයෙන් විසඳීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හැඳින්වීම
 • වර්ගජ සමීකරණ හැඳින්වීම
 • ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් 0න් ගුණ කල විට පිළිතුර 0 වන බව පැහැදිලි කිරීම
 • සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණ කල විට පිළිතුර 0 වේ නම්,ඉන් එක සංඛ්‍යාවක් වත් 0 විය යුතු වන බව පැහැදිලි කිරීම
 • වර්ගජ සමීකරණයේ මූල හැඳින්වීම
 • වර්ගජ සමීකරණයක මූල වර්ගජ සමීකරණය තෘප්ත කරන බව පෙන්වීම
 • සමීකරණයේ මූල යනු සමීකරණයේ විසඳුම් ම බව හැඳින්වීම
 • වර්ගජ සමීකරණ විසඳීම සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සහ ඒවාට පිළිතුරු මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීම
 • සමීකරණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සරල සමීකරණ - Linear equations
 • භාගය - Fraction
 • හරය - Denominator
 • ලවය - Numerator
 • සමගාමී සමීකරණ - Simultaneous equations
 • ආදේශ ක්‍රමය - The method of substitution
 • එක් විචල්‍යයක් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය - The method of elimination
 • විසඳීම - Solve
 • ප්‍රකාශනය - Expression
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • සංගුණකය - Coefficient
 • හරස් ගුණිතය - Cross multiplication
 • වර්ගජ සමීකරණ - Quadratic equations
 • සමීකරණයක මූල - Roots of the equation
 • සමීකරණයක විසඳුම් - Solutions of the equation
 • තෘප්ත කරන බව - Satisfy
 • ගුණිතය - Product
 • තහවුරු කිරීම - Verify
 • එකිනෙකට වෙනස් මූල - Distinct roots

Tags