වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය හැඳින්වීම
 • සංඛ්‍යා කිහිපයක කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීමේ ක්‍රම සාකච්ඡා කිරීම
 • වීජීය පද සහිත ප්‍රකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශන සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම
 • වර්ග දෙකක අන්තරය සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සෙවීම
 • වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වීජීය ප්‍රකාශන - Algebraic expressions
 • වීජීය සංකේත - Algebraic symbols
 • වීජීය පද - Algebraic term
 • ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය - Product of two binomial expressions
 • සුළු කිරීම - Simplify
 • ප්‍රසාරණය කිරීම - Expand
 • ආදේශය - Substitution
 • ද්විපද ප්‍රකාශන - Binomial expressions
 • සාධක - Factors
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන - Trinomial quadratic expressions
 • වර්ග දෙකක අන්තරය - Difference of two squares
 • සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස - As a product of factors
 • පද - Terms
 • එකතුව - Sum
 • ගුණිතය - Product
 • නියත පදය - Constant term
 • මැද පදය - Middle term
 • සාධක සොයන්න - Factorise

Tags