ද්විපද ප්‍රකාශන

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල ද්විපද ප්‍රකාශන පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • භාගමය සංගුණක සහිත ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශනවල වර්ගායිත ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශනවල වර්ගායිත පළමු පදයේ වර්ගය + පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය + දෙවන පදයේ වර්ගය මගින් ලබාගත හැකි බව හැඳින්වීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශනවල වර්ගායිත සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශනවල වර්ගායිතවල යෙදීම් සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශන සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වීජීය සංකේත - Algebraic symbols
 • වීජීය පද - Algebraic term
 • වීජීය ප්‍රකාශනය - Algebraic expression
 • ද්විපද වීජීය ප්‍රකාශනය - Binomial expression
 • ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය - Product of two binomial expressions
 • ද්විපද ප්‍රකාශනවල වර්ගායිත - Squares of binomial expressions
 • සුළු කිරීම - Simplify
 • ප්‍රසාරණය කිරීම - Expand
 • ආදේශය - Substitution
 • සත්‍යාපනය - Verify
 • යෙදීම් - Applications
 • පළමු පදයේ වර්ගය - Square of the first term
 • පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය - Two times of the product of the first and the second terms
 • දෙවන පදයේ වර්ගය - Square of the second term
 • භාගමය සංගුණක - Fractional coefficients

Tags