වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනවල මැද පදය ධන වී අවසාන පදය ධන වූ විට සාධක සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනවල මැද පදය ධන වී අවසාන පදය ඍණ වූ විට සාධක සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනවල මැද පදය ඍණ වී අවසාන පදය ධන වූ විට සාධක සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනවල මැද පදය ඍණ වී අවසාන පදය ඍණ වූ විට සාධක සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක සාධකවල නිරවද්‍යතාව පරීක්ෂා කරන ආකාරය
 • වර්ග දෙකක අන්තරයක් සේ දැක්වෙන ප්‍රකාශනවල සාධක සෙවීම
 • වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වීජීය ප්‍රකාශන - Algebraic expressions
 • සාධක - Factors
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන - Trinomial quadratic expressions
 • නිරවද්‍යතාව - Accuracy
 • වර්ග දෙකක අන්තරය - Difference of two squares

Tags