ලඝුගණක 1

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල ලඝුගණක 1 පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • දර්ශක ආකාරයෙන් දක්වා ඇති ප්‍රකාශනයක් ලඝුගණක ආකාරයෙන් දැක්වීම
 • ලඝුගණක ආකාරයෙන් දක්වා ඇති ප්‍රකාශනයක් දර්ශක ආකාරයෙන් දැක්වීම
 • 1 ට අඩු සංඛ්‍යාවක ලඝුගණකය සැමවිටම ඍණ බව හැඳින්වීම
 • ලඝුගණකවල සැම විට ම පාදය ධන වූ සංඛ්‍යා පමණක් සලකන බව හැඳින්වීම
 • ඕනෑම පාදයක් යටතේ, එම පාදයේ ලඝුගණකය 1 බව හැඳින්වීම
 • 1 හැර ඕනෑම පාදයකට, 1 හි ලඝුගණකය 0 බව හැඳින්වීම
 • ලඝුගණක නීති යටතේ ගුණිතයෙහි ලඝුගණකය, ලඝුගණකවල එකතුවට සමාන බව හා බෙදීමක ලඝුගණකය, ලඝුගණකවල වෙනසට සමාන බව හැඳින්වීම
 • ලඝුගණක සම්බන්ධ ගැටලු විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • ලඝුගණක සම්බන්ධ සමීකරණ විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • ලඝුගණක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • දර්ශක - Indices
 • දර්ශක ආකාරය - Index form
 • ලඝුගණක ආකාරය - Logarithm form
 • සුළු කිරීම - Simplify
 • පාදය - Base
 • බල - Powers
 • අගය සොයන්න - Find the value / Evaluate
 • ඍණ - Negative
 • ධන - Positive
 • ලඝුගණක නීති - Laws of logarithms
 • විසඳන්න - Solve
 • සමීකරණ - Equations
 • සත්‍යාපනය - Verify
 • ගුණිතය - Product
 • බෙදීමක් ආකාරයෙන් - As a division

Tags