සූත්‍ර

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල සූත්‍ර පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • වර්ගයන් ඇතුළත් සූත්‍රවල උක්තය වෙනස් කිරීම
 • වර්ගමූල ඇතුළත් සූත්‍රවල උක්තය වෙනස් කිරීම
 • වර්ගයන් ඇතුළත් සූත්‍රවල උක්තය වෙනස් කර දී ඇති අගයන් ඇසුරින් නව උක්තයේ අගය සෙවීම
 • වර්ගමූල ඇතුළත් සූත්‍රවල උක්තය වෙනස් කර දී ඇති අගයන් ඇසුරින් නව උක්තයේ අගය සෙවීම
 • සූත්‍ර සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • උක්තය - Subject
 • පදය - Term
 • ආදේශය - Substitution
 • අගය සෙවීම - Find the value
 • විචල්‍යය - Variable
 • රාශී - Quantities
 • සම්බන්ධය - Relationship
 • සමීකරණ - Equations
 • වර්ගමූලය - Square root
 • වර්ගය - Square

Tags