සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සන්තතික දත්ත හැඳින්වීම
 • සන්තතික දත්ත අඩංගු සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක පන්ති ප්‍රාන්තර සකස් වන ආකාරය
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක එක් එක් පන්ති ප්‍රාන්තරයට අදාල මධ්‍ය අගය සෙවීම
 • විවික්ත දත්ත හැඳින්වීම
 • විවික්ත දත්ත අඩංගු සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක පන්ති ප්‍රාන්තර සකස් වන ආකාරය
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක, මධ්‍ය අගය(x) සහ සංඛ්‍යාතය(f) ඇසුරෙන් fx තීරුව සකස් කරගන්නා ආකාරය
 • 'Ʃ' සංකේතය හැඳින්වීම
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක Ʃfx සහ Ʃf ඇසුරෙන් මධ්‍යන්‍යය සෙවීම
 • උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය හැඳින්වීම
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක අපගමන(d) තීරුව සකස් කරගන්නා ආකාරය
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක, අපගමනය(d) සහ සංඛ්‍යාතය(f) ඇසුරෙන් fd තීරුව සකස් කරගන්නා ආකාරය
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක, උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය, Ʃfd සහ Ʃf ඇසුරෙන් මධ්‍යන්‍යය සෙවීම
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක, පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටයන අවස්ථා
 • සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • මාතය - Mode
 • මධ්‍යස්ථය - Median
 • පරාසය - Range
 • මාත පන්තිය - Modal class
 • සන්තතික දත්ත - Discrete data
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති - Grouped frequency distribution
 • පන්ති ප්‍රාන්තර - Class intervals
 • පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම - Class size / Class width
 • මධ්‍ය අගය - Mid value
 • විවික්ත දත්ත - Continuous data
 • සංඛ්‍යාතය - Frequency
 • මධ්‍යන්‍යය - Median
 • උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය - Assumed mean
 • අපගමනය - Deviation
 • ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වැටයීම - Rounding off to the nearest whole number

Tags