වෘත්තයක ජ්‍යා

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල වෘත්තයක ජ්‍යා පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • ජ්‍යාය හැඳින්වීම
 • විශ්කම්භය හැඳින්වීම
 • "වෘත්තයක කේන්ද්‍රයත් ජ්‍යායක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයත් යා කරන රේඛාව ජ්‍යායට ලම්භක වේ" යන ප්‍රමේයය හැඳින්වීම
 • "වෘත්තයක කේන්ද්‍රයත් ජ්‍යායක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයත් යා කරන රේඛාව ජ්‍යායට ලම්භක වේ” යන ප්‍රමේයය විධිමත් සාධනය
 • "වෘත්තයක කේන්ද්‍රයත් ජ්‍යායක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයත් යා කරන රේඛාව ජ්‍යායට ලම්භක වේ”. ප්‍රමේයයේ භාවිත සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • ප්‍රමේයයේ විලෝමය, "වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජ්‍යායකට අඳිනු ලබන ලම්භයෙන් එම ජ්‍යාය සමච්ඡේදනය වේ" යන ප්‍රමේයය බව හැඳින්වීම
 • වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජ්‍යායකට අඳිනු ලබන ලම්භයෙන් එම ජ්‍යාය සමච්ඡේදනය වේ. ප්‍රමේයයේ විලෝමයේ භාවිත සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • වෘත්තයක ජ්‍යා සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වෘත්තය - Circle
 • සරල රේඛා ඛණ්ඩය - Straight line segment
 • ජ්‍යාය - Chord
 • විශ්කම්භය - Diameter
 • කේන්ද්‍රය - Centre
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය - Mid point
 • අරය - Radius
 • පොදු පාදය - Common side
 • අංගසම ත්‍රිකෝණ - Congruent triangles
 • අනුරූප අංග - Corresponding elements
 • බද්ධ කෝණ - Adjacent angles
 • පරිපූරක කෝණ - Supplementary angles
 • ප්‍රමේයය - Theorem
 • විධිමත් සාධනය - Formal proof
 • පරිමිතිය - Perimeter
 • පයිතගරස් සම්බන්ධය - Pythagoras' relation
 • ලම්භක - Perpendicular
 • ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ - Right angled triangle
 • කර්ණය - Hypotenuse
 • වර්ගඵලය - Area
 • ප්‍රමේයයේ විලෝමය - Converse of the theorem
 • සමච්ඡේදනය - Bisect
 • ලම්භ දුර - Perpendicular distance
 • කර්ණ පා. අවස්ථාව - Case RHS
 • පා.පා.පා. අවස්ථාව - Case SSS
 • ඒක කේන්ද්‍රීය වෘත්ත - Concentric circles
 • දත්තය - Data
 • සා.ක.යු - To prove that
 • නිර්මාණය - Construction
 • සාධනය - Proof
 • ප්‍රත්‍යක්ෂ - Axioms

Tags