කුලක

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල කුලක පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • කුලකයක් නිරූපනය කරන ක්‍රම විස්තර කිරීමක් ලෙස, අවයව ලියා දැක්වීම,වෙන් රූප සටහනක සහ කුලක ජනන ස්වරූපයෙන් දක්වන ආකාරය
 • ℤ සංකේතය නිඛිල දැක්වීමට යොදා ගන්නා බව හැඳින්වීම
 • කුලක මේලය, කුලක ඡේදනය සහ කුලක අනුපූරකය හැඳින්වීම
 • කුලක දෙකක් නිරූපණය කිරීමේ සාධාරණ අවස්ථාවේ කුලකයකට අදාළ පෙදෙස් වෙන් රූප සටහන් වල පෙදෙස් අඳුරු කිරීම
 • කුලකයක් තවත් කුලකයක උපකුලකයක් වන අවස්ථාවේ කුලකයකට අදාළ පෙදෙස් වෙන් රූප සටහන් වල පෙදෙස් අඳුරු කිරීම
 • දී ඇති වෙන් රූප සටහන ඇසුරෙන් දී ඇති කුලක අවයව සහිතව ලිවීම
 • කුලක දෙකක අවයව ප්‍රමාණ අතර සම්බන්ධතාවය '𝑛(A ∪ B) = 𝑛(A ) + 𝑛( B) - 𝑛(A∩B)' බව හැඳින්වීම
 • කුලක දෙකක් වියුක්ත කුලක වන අවස්ථාවේ එම කුලක දෙකේ අවයව ප්‍රමාණ අතර සම්බන්ධතාවය 𝑛(A ∪ B) = 𝑛(A ) + 𝑛( B) බව හැඳින්වීම
 • කුලක දෙකක් නිරූපණය කිරීමේ සාධාරණ අවස්ථාවට සම්බන්ධ ගැටලුවක එක් එක් පෙදෙස මගින් නිරූපණය වන පිරිස දී ඇති තොරතුරු අනුව සෙවීම
 • දී ඇති තොරතුරු අනුව කුලක දෙකක් නිරූපණය කිරීමේ සාධාරණ අවස්ථාව අනුව දැක්වීමට නිවැරදිව කුලක දෙකක් තෝරා ගන්නා ආකාරය සහ වෙන් රූපසටහනක දක්වන ආකාරය ගැටලු මගින් සාකච්ඡා කිරීම
 • දී ඇති තොරතුරු අනුව කුලකයක් තවත් කුලකයක උපකුලකයක් වන අවස්ථාව අනුව දැක්වීමට නිවැරදිව කුලක දෙකක් තෝරා ගන්නා ආකාරය සහ වෙන් රූපසටහනක දක්වන ආකාරය ගැටලු මගින් සාකච්ඡා කිරීම
 • කුලක දෙකක් සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • කුලක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • විස්තර කිරීමක් ලෙස - As a description / The descriptive method
 • අවයව ලියා දැක්වීම - Listing elements
 • වෙන් රූප සටහන - Venn diagram
 • කුලක ජනන ස්වරූපය - Set builder method
 • කුලකයක අවයව - Elements of a set
 • නිඛිල - Integers
 • කුලකයකට අදාළ පෙදෙස් - Regions of set
 • වියුක්ත කුලක - Disjoint sets
 • කුලක ඡේදනය - Intersection of sets
 • කුලක මේලය - Union of sets
 • කුලක අනුපූරකය - Complement of sets
 • අභිශුණ්‍ය කුලකය - Null set
 • සර්වත්‍ර කුලකය - Universal set
 • උපකුලක - Subsets
 • සම්බන්ධතාවය - Relationship
 • අඳුරු කිරීම - Shade
 • භාගය - Fraction

Tags