පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සිලින්ඩරවල පොදු ලක්ෂණ ලෙස ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත වීම සහ දෙකෙළවර තල එකිනෙකට සමාන්තර වීම හැඳින්වීම
 • සිලින්ඩරයක අක්ෂය යනු වෘත්තාකාර පෘෂ්ඨවල කේන්ද්‍ර යා කරන රේඛාව ලෙස හැඳින්වීම
 • සිලින්ඩරයක ජනකයක් යනු වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත එහි අක්ෂයට සමාන්තර ව පිහිටි ඕනෑම රේඛාවකට බව හැඳින්වීම
 • සිලින්ඩරයක අක්ෂය වෘත්තාකාර පෘෂ්ඨ දෙකට ලම්බක වේ නම් එවැනි සිලින්ඩර ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩර බව හැඳින්වීම
 • අරය 𝑟 සහ ලම්භ උස ℎ වන ඍජු වෘත්තාකාර ඝන සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය '2𝜋𝑟ℎ + 2𝜋r²' මගින් සෙවිය හැකි බව හැඳින්වීම
 • ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • ඍජු ප්‍රිස්මවල පොදු ලක්ෂණ ලෙස ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත වීම, එම ඒකාකාර හරස්කඩ බහුඅස්‍රයක් වීම සහ දෙපස පිහිටි බහුඅස්‍රාකාර මුහුණත්වලට පැති මුහුණත් ලම්භක වන බව හැඳින්වීම
 • ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මවල හරස්කඩ සමපාද ත්‍රිකෝණයක්, සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්, විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් හෝ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් විය හැකි බව හැඳින්වීම
 • ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත් දෙකේ සහ ඍජුකෝණාස්‍රාකාර මුහුණත් තුනේ වර්ගඵලවල එක්තුවෙන් ලබාගත හැකි බව හැඳින්වීම
 • ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක පරිමාව හරස්කඩ වර්ගඵලය සහ උසෙහි ගුණිතයෙන් ලබාගත හැකි බව හැඳින්වීම
 • අරය 𝑟 සහ ලම්භ උස ℎ වන ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක පරිමාව '𝜋r²ℎ' සූත්‍රය භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි බව හැඳින්වීම
 • ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • ප්‍රිස්මයක පරිමාව හරස්කඩ වර්ගඵලය සහ උසෙහි ගුණිතයෙන් ලබාගත හැකි බව හැඳින්වීම
 • ප්‍රිස්මයක පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • අර්ධ සිලින්ඩරාකාර හැඩැති ඝන වස්තුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සහ පරිමාව ගණනය කරන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • ඒකාකාර හරස්කඩ - Uniform cross section
 • දෙකෙළවර තල එකිනෙකට සමාන්තර වීම - Two ends are parallel to each other
 • සිලින්ඩරයක අක්ෂය - Axis of a cylinder
 • වෘත්තාකාර තල - Circular planes
 • කේන්ද්‍ර - Centre
 • සිලින්ඩරයක ජනකය - Generator of a cylinder
 • වක්‍ර පෘෂ්ඨය - Curved surface
 • ලම්බක - Perpendicular
 • අරය - Radius
 • විශ්කම්භය - Diameter
 • පරිධිය - Circumference
 • එකතුව - Sum
 • ඍජු වෘත්තාකාර ඝන සිලින්ඩරය - Right circular cylinder
 • ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්ම - Right prisms with a triangular cross section
 • බහුඅස්‍රය - Polygon
 • සමපාද ත්‍රිකෝණය - Equilateral triangle
 • සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය - Isosceles triangle
 • විෂම පාද ත්‍රිකෝණය - Scalene triangle
 • ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය - Right angled triangle
 • චතුරස්‍රය - Quadrilateral
 • පංචාස්‍රය - Pentagon
 • සප්තාස්‍රය - Heptagon
 • පයිතගරස් සම්බන්ධය - Pythagorean relation
 • ඍජුකෝණාස්‍රාකාර මුහුණත - Rectangular surface
 • ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණත - Triangular surface
 • උස - Height
 • හරස්කඩ වර්ගඵලය - Area of the cross section
 • අර්ධ සිලින්ඩරාකාර හැඩැති ඝන වස්තුවක - Semi - Cylindrical metal object

Tags