වර්ගඵලය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල වර්ගඵලය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • වෘත්තයකින් 1/2ක, 1/4ක හා 1/3ක වර්ගඵලය අදාල කේන්ද්‍ර කෝණය ඇසුරෙන් ගණනය කරන ආකාරය හැඳින්වීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය සෙවීමට වෘත්තයක වර්ගඵලය සහ කේන්ද්‍ර කෝණය ඇසුරෙන් සූත්‍රයක් ගොඩනැගීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය සෙවීම සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ ආශ්‍රිත තල රූප වල වර්ගඵලය සෙවීම සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • වර්ගඵලය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • තල රූප - Plane figures
 • සමචතුරස්‍රය - Square
 • දිග - Length
 • පළල - Breadth
 • වෘත්තය - Circle
 • අර්ධ වෘත්තය - Semi-circle
 • අරය - Radius
 • විශ්කම්භය - Diameter
 • කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය - Sector
 • චාප දිග - Arc length
 • කේන්ද්‍ර කෝණය - Angle at the centre
 • අංශක - Degrees
 • අඳුරු කර ඇති කොටස - Shaded region
 • සම්බන්ධය - Relationship

Tags