වර්ගමූලය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල වර්ගමූලය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • පූර්ණ වර්ග හැඳින්වීම
 • වර්ගමූලය හැඳින්වීම
 • වර්ගමූලය දැක්වීමට යොදන සංකේතය හැඳින්වීම
 • ආසන්න අගයක් සන්නිකර්ෂණයක් ලෙස හඳුන්වන බව හැඳින්වීම
 • ආසන්න අගයක් බව දැක්වීමට '≈' සංකේතය යොදා ගන්නා බව හැඳින්වීම
 • සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය පළමු සන්නිකර්ෂණයට සොයන ආකාරය හැඳින්වීම
 • බෙදීමේ ක්‍රමය (සාධාරණ ක්‍රමය) මඟින් වර්ගමූලය සොයන ආකාරය උදාහරණ කිහිපයකින් සාකච්ඡා කිරීම
 • වර්ගමූලය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • පූර්ණ වර්ග - Perfect squares
 • සංඛ්‍යාවක වර්ගය - Square of a number
 • පළමු සන්නිකර්ෂණය - First approximation
 • බෙදීමේ ක්‍රමය - Division method
 • දශමස්ථාන - Decimal places

Tags