ප්‍රතිලෝම සමානුපාත

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 10 ශ්‍රේණියට අදාල ප්‍රතිලෝම සමානුපාත පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • අනුලෝම සමානුපාත අර්ථ දැක්වීම
 • ප්‍රතිලෝම සමානුපාත අර්ථ දැක්වීම
 • ප්‍රතිලෝම සමානුපාත හා අනුලෝම සමානුපාත අතර වෙනස හැඳින්වීම
 • ප්‍රතිලෝම සමානුපාත යෙදෙන අවස්ථා සාකච්ඡා කිරීම
 • ප්‍රතිලෝම සමානුපාත සම්බන්ධ ගැටලු අර්ථ දැක්වීම භාවිතයෙන් විසඳීම
 • මිනිස් දින අර්ථ දැක්වීම
 • මිනිස් දින සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම
 • ප්‍රතිලෝම සමානුපාත සම්බන්ධ ගැටලු වීජීය ආකාරයට ලිවීමෙන් විසඳීම
 • මිනිස් පැය අර්ථ දැක්වීම
 • මිනිස් පැය සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම
 • ප්‍රතිලෝම සමානුපාත සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වෙනස් රාශි - Distinct quantities
 • වැඩිවීම - Increase
 • අඩුවීම - Decrease
 • ඒකීය ක්‍රමය - Unitary method
 • අර්ථ දැක්වීම භාවිතයෙන් - Using the definition
 • නියත අගය - Constant value
 • වීජීය ආකාරය - Algebraically
 • අනුපාතය - Ration
 • අනුලෝම සමානුපාත - Direct proportion
 • මිනිස් දින - Man days
 • මිනිස් පැය - Man hours
 • වැඩය - Task
 • කාර්යය - Task
 • විශාලත්වය - Magnitude
 • ප්‍රමාණවත් - Sufficient
 • ගුණිතය - Product

Tags