වීජීය භාග

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල වීජීය භාග පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • වීජීය භාග ගුණ කිරීම
 • වීජීය භාගයක පරස්පරය ලබා ගැනීම
 • වීජීය භාගයක් තවත් වීජීය භාගයකින් බෙදීම
 • වර්ග දෙකක අන්තරයක් සේ දැක්වෙන ප්‍රකාශනවල සාධක සෙවීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක සාධක සෙවීම
 • වීජීය භාග සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • හරය - Denominator
 • ලවය - Numerator
 • ගුණ කිරීම - Division
 • බෙදීම - Multiplication
 • පරස්පරය - Reciprocal
 • ද්විපද ප්‍රකාශන - Binomial Expressions
 • වීජීය ප්‍රකාශන - Algebraic expressions
 • සාධක - Factors
 • වර්ග දෙකක අන්තරය - Difference of two squares
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන - Trinomial quadratic expressions
 • සංගුණකය - Coefficient

Tags