මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය ක්‍රියාකාරකමක් ඇසුරෙන් ගොඩනගා ගැනීම
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය හැඳින්වීම
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය සාධනය
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයයේ විලෝමය ක්‍රියාකාරකමක් ඇසුරෙන් ගොඩනගා ගැනීම
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයයේ විලෝමය හැඳින්වීම
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයයේ විලෝමය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය - Mid point
 • සමාන්තර - Parallel
 • පාදයෙන් හරි අඩක් - Half of the side
 • පරිමිතිය - Perimeter
 • විෂ්කම්භය - Diameter
 • ත්‍රපීසියම - Trapezium
 • අර්ධ වෘත්තය - Semi circle
 • පයිතගරස් ප්‍රමේයය - Pythagoras theorem
 • දික්කළ පාදයට - Extended side
 • හමු වන සේ - to meet
 • ඒකාන්තර කෝණ - Alternate angles
 • ප්‍රතිමුඛ කෝණ - vertically opposite angles
 • කෝ.කෝ.පා. අවස්ථාව - Case AAS
 • අංගසම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප අංග - Corresponding elements of congruent triangles
 • එක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් - One pair of opposite sides
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයයේ විලෝමය - Converse of the midpoint theorem
 • මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය හරහා - Through the mid point
 • සමච්ඡේදනය - Bisects
 • ඡේදනය - Intersects
 • චතුරස්‍රය - Quadrilateral
 • දත්තය - Data
 • සාධනය කළ යුත්ත (සා.ක.යු) - To prove that
 • නිර්මාණය - Construction
 • සාධනය - Proof
 • සාධිතයි - Proved

Tags