ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • පොදු අනුපාතය හැඳින්වීම
 • පොදු අන්තරය සහ පොදු අනුපාතය අතර වෙනස සාකච්ඡා කිරීම
 • මුල් පදය හැර වෙනත් ඕනෑම පදයක් ඊට පෙර පදයෙන් බෙදූ විට විට නියත අගයක් ලැබෙන සේ ඇති සංඛ්‍යා අනුක්‍රම ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි බව හැඳින්වීම
 • ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක 𝑛 වන පදය සොයා ගැනීමට සූත්‍රය සකස් කර ගන්නා ආකාරය
 • ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක 𝑛 වන පදය සොයා ගැනීමට සකස් කරගත් සූත්‍රය ඇසුරෙන් ගැටලු විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද 𝑛 වල ඓක්‍යය සොයා ගැනීමට සූත්‍රය සකස් කර ගන්නා ආකාරය
 • පොදු අනුපාතය 1 ට අඩු අගයක් හෝ 1 ට වැඩි අගයක් වීම මත ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද 𝑛 වල ඓක්‍යය සොයා ගැනීමට සූත්‍ර දෙකක් ඇති බව
 • පොදු අනුපාතයට ලැබෙන අගය අනුව ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද 𝑛 වල ඓක්‍යය සොයා ගැනීමට අදාල සූත්‍රය තෝරාගෙන ආදේශ කර අවසාන පිලිතුර ලබා ගැනීම සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • පළමු වන පදය / මුල් පදය - First term
 • සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය - Sequence of numbers
 • පෙර පදය - Preceding term/Previous term
 • පසු පදය - Following term
 • අනුයාත පද - Consecutive terms
 • නියත අගය - Constant value
 • පොදු අන්තරය - Common difference
 • පොදු අනුපාතය - Common ratio
 • සූත්‍රය - Formula
 • 𝑛 වන පදය - nth term
 • මුල් පද 𝑛 වල ඓක්‍යය - Sum of the first 𝑛 terms
 • පද ගණන - number of terms

Tags