දර්ශක හා ලඝුගණක 1

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල දර්ශක හා ලඝුගණක 1 පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • බලයක භාගීය දර්ශක හැඳින්වීම
 • බලයක භාගීය දර්ශක අදාල උදාහරණ කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • දර්ශක ඇතුළත් සමීකරණ විසඳමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සාකච්ඡා කිරීම
 • දර්ශක ඇතුළත් සමීකරණ විසඳන ආකාරය උදාහරණ කිහිපයකින් සාකච්ඡා කිරීම
 • ලඝුගණක නීති හැඳින්වීම
 • ලඝුගණක නීති යොදාගෙන කිසියම් ප්‍රකාශනයක අගය සොයන ආකාරය
 • ලඝුගණක නීති යොදාගෙන සමීකරණ විසඳන ආකාරය උදාහරණ කිහිපයකින් සාකච්ඡා කිරීම
 • දර්ශක හා ලඝුගණක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • බලයක භාගීය දර්ශක - Fractional Indices of a Power
 • සමීකරණ - Equations
 • ලඝුගණක නීති - Laws of logarithms
 • අගය - Value
 • සුළු කරන්න - Simplify
 • විසඳන්න - Solve
 • වර්ගමූල ලකුණ = The radical symbol
 • වර්ගමූලය - Square root
 • තුන් වන බලය - Third power
 • තුන් වන මූලය/ඝන මූලය - The cube root
 • දර්ශක - Indices/exponents
 • අගය සොයන්න - Evaluate

Tags