සමීකරණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල සමීකරණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • භාගමය සංගුණක සහිත සමගාමී සමීකරණ එක් විචල්‍යයක් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය විසඳීම
 • භාගමය සංගුණක සහිත සමගාමී සමීකරණ ආදේශ ක්‍රමය විසඳීම
 • වර්ගජ සමීකරණයේ මූල හැඳින්වීම
 • වර්ගජ සමීකරණයේ විසඳුම් හැඳින්වීම
 • සමීකරණයේ මූල යනු සමීකරණයේ විසඳුම් ම බව හැඳින්වීම
 • සාධක භාවිතයෙන් '𝑥² + b𝑥 + c = 0' ආකාරයේ සමීකරණය විසඳීම
 • වර්ගජ සමීකරණ සම්බන්ධ වගන්ති ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශනවල වර්ගායිත ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • '𝑥² + b𝑥' ආකාරයේ ප්‍රකාශනයක් පූර්ණ වර්ගයක් බවට පත් කිරීමට එකතු කල යුතු පදය සොයා එය වර්ගායිතයක් ලෙස සකස් කරන ආකාරය හැඳින්වීම
 • සාධක භාවිතයෙන් විසඳිය හැකි වර්ගජ සමීකරණයක් වර්ග පූරණයෙන් විසඳීම
 • කිසියම් සංඛ්‍යාවක වර්ගයේ වර්ගමූලය එම සංඛ්‍යාවම බව හැඳින්වීම
 • කිසියම් සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය සෙවීමේදී ධන සහ ඍණ අගයන් දෙකම සැලකිය යුතු බව හැඳින්වීම
 • සාධක භාවිතයෙන් විසඳිය නොහැකි වර්ගජ සමීකරණයක් වර්ග පූරණයෙන් විසඳීම
 • වර්ගමූලය සෙවීමට දි ඇති සංඛ්‍යාවක් කරණි සම්බන්ධ දැනුමෙන් සුළු කරගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • '𝑥² + b𝑥 + c = 0' ආකාරයේ සමීකරණයක් වර්ග පූරණයෙන් විසඳීමට පෙර '𝑥²' හි සංගුණකය එක බවට පත් කල යුතු බව හැඳින්වීම
 • 'a𝑥² + b𝑥 + c = 0' සමීකරණය වර්ග පූරණයෙන් විසඳා 'a𝑥² + b𝑥 + c = 0' ආකාරයට පවතින සමීකරණයක මූල සෙවීමට සූත්‍රය ගොඩනගා ගැනීම
 • සාධක භාවිතයෙන් විසඳිය හැකි වර්ගජ සමීකරණ සූත්‍රය භාවිතයෙන් විසඳීම
 • 'a𝑥² + b𝑥 + c = 0' ආකාරයට පවතින සමීකරණයක් සූත්‍රය භාවිතයෙන් විසඳීමේදී a, b හා c අගයන්වල ලකුණ පිලිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු බව හැඳින්වීම
 • සාධක භාවිතයෙන් විසඳිය නොහැකි වර්ගජ සමීකරණ සූත්‍රය භාවිතයෙන් විසඳීම
 • වර්ගමූලය සෙවීමට දි ඇති සංඛ්‍යාවක් කරණි සම්බන්ධ දැනුමෙන් සුළු කරගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • වර්ගජ සමීකරණයක් සූත්‍රය භාවිතයෙන් විසඳා, පිළිතුර දී ඇති ආසන්න දශමස්ථානයට සොයන ආකාරය හැඳින්වීම
 • සමීකරණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සරල සමීකරණ - Linear equations
 • විසඳීම - Solve
 • ප්‍රකාශනය - Expression
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • සංගුණකය - Coefficient
 • වර්ගජ සමීකරණ - Quadratic equations
 • සමීකරණයක මූල - Roots of the equation
 • සමීකරණයක විසඳුම් - Solutions of the equation
 • ගුණිතය - Product
 • ද්විපද ප්‍රකාශන - Binomial expressions
 • වර්ගය - Square
 • පූර්ණ වර්ගය - Perfect square
 • සාධක - Factors
 • වර්ගමූලය - Square root
 • ධන සහ ඍණ - Positive and negative / Plus and minus
 • කරණි - Surds
 • භාගය - Fraction
 • හරය - Denominator
 • ලවය - Numerator
 • සමගාමී සමීකරණ - Simultaneous equations
 • ආදේශ ක්‍රමය - The method of substitution
 • එක් විචල්‍යයක් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය - The method of elimination
 • භාගමය සංගුණක - Fractional coefficient
 • වර්ග පූරණය - Completing the square
 • සූත්‍රය භාවිතයෙන් - Using the quadratic formula
 • ආසන්න දශමස්ථානය - Nearest decimal place

Tags