ඝන වස්තුවල පරිමාව

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල ඝන වස්තුවල පරිමාව පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • ආධාරකය සමචතුරස්‍රාකාර වන පිරමීඩයක පරිමාව සෙවීමට ක්‍රියාකාරකමක් ඇසුරෙන් සූත්‍රයක් ගොඩ නැගීම
 • ආධාරකය සමචතුරස්‍රාකාර වන පිරමීඩයක පරිමාව සහ එම සමචතුරස්‍රාකාර ආධාරකයේ වර්ගඵලයම ඇති සහ එම පිරමීඩයේ ලම්භ උසම ඇති ඝනකාභයක පරිමාව අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව සාකච්ඡා කිරීම
 • සමචතුරස්‍රාකාර ආධාරකයේ පැත්තක දිග 𝒶 සහ ලම්භ උස ℎ වන පිරමීඩයක පරිමාව ' ⅓ 𝒶²ℎ ' මගින් සෙවිය හැකි බව හැඳින්වීම
 • ආධාරකය සමචතුරස්‍රාකාර වන පිරමීඩයක පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • ඍජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව සෙවීමට ක්‍රියාකාරකමක් ඇසුරෙන් සූත්‍රයක් ගොඩ නැගීම
 • ඍජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව සහ එම ආධාරකයේ වර්ගඵලයම ඇති සහ එම කේතුවේ ලම්භ උසම ඇති සිලින්ඩරයක පරිමාව අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව සාකච්ඡා කිරීම
 • අරය 𝑟 සහ ලම්භ උස ℎ වන ඍජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව '⅓ 𝜋𝑟²ℎ' සූත්‍රය භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි බව හැඳින්වීම
 • ඍජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • ගෝලයක පරිමාව සෙවීමට ක්‍රියාකාරකමක් ඇසුරෙන් සූත්‍රයක් ගොඩ නැගීම
 • ගෝලයක පරිමාව එහි පරිසිලින්ඩරයක පරිමාව සහ ගෝලයේ අරයම ආධාරකයේ අරය වන සහ ගෝලයේ විෂ්කම්භය ලම්භ උස වන ඍජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව සාකච්ඡා කිරීම
 • ගෝලයක පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • අරය 𝑟 වන ගෝලයක පරිමාව '⁴⁄₃ 𝜋𝑟³' සූත්‍රය භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි බව හැඳින්වීම
 • පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු වලදී සුළු කිරීම් වලදී සිදුවන අතපසුවීම් අවම කර ගැනීමට කෙටි ක්‍රම හැඳින්වීම
 • ඝන වස්තුවල පරිමාව සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සමචතුරස්‍රය - Square
 • ආධාරකය - Base
 • පයිතගරස් ප්‍රමේයය - Pythagoras’ Theorem
 • ආධාරකය සමචතුරස්‍රාකාර වන ඍජු පිරමීඩ - Right pyramids with a square base
 • ලම්භ උස - Perpendicular height
 • ත්‍රිකෝණාකාර මුහුණතේ ලම්භ උස - Perpendicular height of the triangular face
 • සූත්‍රය - Formula
 • කේතුව - Cone
 • වෘත්තාකාර ආධාරකය - Circular base
 • අරය - Radius
 • විෂ්කම්භය - Diameter
 • වක්‍ර පෘෂ්ඨය - Curved surface
 • වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය - Area of the curved surface
 • පරිසිලින්ඩරය - Circumscribing cylinder
 • ගෝලය - Sphere
 • ඝනකාභය - Cuboid
 • අර්ධ ගෝලය - Hemisphere
 • සිලින්ඩරය - Cylinder
 • ඉතිරි කොටස - Remaining portion
 • ප්‍රිස්මය - Prism

Tags