ත්‍රිකෝණමිතිය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල ත්‍රිකෝණමිතිය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක කිසියම් කෝණයකට සාපේක්ෂව සම්මුඛ පාදය හා බද්ධ පාදය හැඳින්වීම
 • ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක කර්ණය හැඳින්වීම
 • කිසියම් කෝණය සඳහා ටැංජන අනුපාතය "සම්මුඛ පාදය" / "බද්ධ පාදය" බව හැඳින්වීම
 • කිසියම් කෝණය සඳහා සයින අනුපාතය "සම්මුඛ පාදය" / "කර්ණය" බව හැඳින්වීම
 • කිසියම් කෝණය සඳහා කෝසයින අනුපාතය "බද්ධ පාදය" / "කර්ණය" බව හැඳින්වීම
 • ටැංජන, සයින හා කෝසයින අනුපාත සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම
 • විශාලත්වය 60⁰ වන කෝණයේ ටැංජන, සයින හා කෝසයින අනුපාත සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • විශාලත්වය 30⁰ වන කෝණයේ ටැංජන, සයින හා කෝසයින අනුපාත සමපාද ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • විශාලත්වය 45⁰ වන කෝණයේ ටැංජන, සයින හා කෝසයින අනුපාත සමද්විපාද ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඇසුරෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • 30⁰, 45⁰ හා 60⁰ වන කෝණවල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම
 • 1⁰ ක් කලා 60 කට (60') සමාන බව හැඳින්වීම
 • ටැංජන වගුවේ පරාසය සහ ටැංජන වගුව ඇසුරෙන් කිසියම් කෝණයකට අදාල ටැංජන අනුපාතය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • දී ඇති ටැංජන අනුපාතයකට අදාල කෝණය ටැංජන වගුව ඇසුරෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • සයින වගුවේ පරාසය සහ සයින වගුව ඇසුරෙන් කිසියම් කෝණයකට අදාල සයින අනුපාතය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • දී ඇති සයින අනුපාතයකට අදාල කෝණය සයින වගුව ඇසුරෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • cos⁡ 𝜃 = sin⁡( 90⁰−𝜃) සම්බන්ධතාවය ඇසුරෙන් කිසියම් කෝණයකට අදාල කෝසයින අනුපාතය සයින වගුවෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • cos⁡ 𝜃 = sin⁡( 90⁰−𝜃) සම්බන්ධතාවය ඇසුරෙන් දී ඇති කෝසයින අනුපාතයකට අදාල කෝණය සයින වගුව ඇසුරෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • කෝසයින වගුව ඇසුරෙන් කිසියම් කෝණයකට අදාල කෝසයින අනුපාතය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • දී ඇති කෝසයින අනුපාතයකට අදාල කෝණය කෝසයින වගුව ඇසුරෙන් ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • ත්‍රිකෝණමිතික වගු භාවිතයෙන් සයින, කෝසයින හා ටැංජන සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම
 • සිරස් තලයේ කෝණ යටතට ආරෝහණ කෝණ සහ අවරෝහණ කෝණ ගැනෙන බව හැඳින්වීම
 • සිරස් තලයේ කෝණ සම්බන්ධ ගැටලුවකදී දළ රූප සටහනක් ඇඳ අදාල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත තෝරාගෙන දී ඇති දුරක් ගණනය කරන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • සංඛ්‍යාවක් කිසියම් සංඛ්‍යාවකින් බෙදීමේදී ලඝුගණක වගු භාවිතා කිරීම පහසු බව පැහැදිලි කිරීම
 • තිරස් තලයේ කෝණ යටතට දිගංශය ගැනෙන බව හැඳින්වීම
 • තිරස් තලයේ කෝණ සම්බන්ධ ගැටලුවකදී දළ රූප සටහනක් ඇඳ අදාල ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත තෝරාගෙන දී ඇති දුරක් ගණනය කරන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • ත්‍රිකෝණමිතිය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ - Isosceles triangles
 • කෝණයට සම්මුඛ පාදය - Side opposite to the angle
 • විශාලත්වය - Magnitude
 • ත්‍රිකෝණය - Triangle
 • ඍජුකෝණය - Right angle
 • ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය - Right angled triangle
 • කර්ණය - Hypotenuse
 • පයිතගරස් සම්බන්ධය - Pythagorean relation
 • සම්මුඛ පාදය - Opposite side
 • බද්ධ පාදය - Adjacent side
 • ටැංජනය - Tangent (tan)
 • සයිනය - Sine (sin)
 • කෝසයිනය - Cosine (cos)
 • සත්‍යාපනය කරන්න - Verify
 • ටැංජන වගුව - The Tangents Table
 • සයින වගුව - The Sines Table
 • අරෝහණ කෝණය - Angle of elevation
 • අවරෝහණ කෝණය - Angle of depression
 • ඇස් මට්ටම - eye level
 • දළ රූප සටහන - A rough sketch
 • දිශාව - Direction
 • කෝණය - Angle
 • දුර - Distance
 • උතුර - North
 • නැගෙනහිර - East
 • බස්නාහිර - West
 • උස - Height
 • දිගංශය - Bearing
 • දක්ෂිණාවර්ත - Clockwise

Tags