නිර්මාණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 11 ශ්‍රේණියට අදාල නිර්මාණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සුළුකෝණීක ත්‍රිකෝණයකට පරිවෘත්තය නිර්මාණය කිරීම
 • ඍජුකෝණීක ත්‍රිකෝණයකට පරිවෘත්තය නිර්මාණය කිරීම
 • මහාකෝණික ත්‍රිකෝණයකට පරිවෘත්තය නිර්මාණය කිරීම
 • ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණය පරිකේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ කර්ණය මත බවත් සුළුකෝණීක ත්‍රිකෝණය පරිකේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ ත්‍රිකෝණය තුල බවත් මහාකෝණික ත්‍රිකෝණය පරිකේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ ත්‍රිකෝණයෙන් පිටත බවත් සාකච්ඡා කිරීම
 • ත්‍රිකෝණයක පරිවෘත්තය සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • සුළුකෝණීක ත්‍රිකෝණයකට අන්තර්වෘත්තය නිර්මාණය කිරීම
 • සුළුකෝණීක ත්‍රිකෝණයක, මහාකෝණික ත්‍රිකෝණයක සහ ඍජුකෝණීක ත්‍රිකෝණයක අන්තර්කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ ත්‍රිකෝණය තුල බව සාකච්ඡා කිරීම
 • සුළුකෝණීක ත්‍රිකෝණයකට බහිර් වෘත්තය නිර්මාණය කිරීම
 • සුළුකෝණීක ත්‍රිකෝණයක, මහාකෝණික ත්‍රිකෝණයක සහ ඍජුකෝණීක ත්‍රිකෝණයක බහිර් කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ ත්‍රිකෝණයෙන් පිටත බව සාකච්ඡා කිරීම
 • ඕනෑ ම ත්‍රිකෝණයකට බහිර්වෘත්ත තුනක් නිර්මාණය කළ හැකි බව සාකච්ඡා කිරීම
 • වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍යයක දී ස්පර්ශකයක් නිර්මාණය කිරීම
 • බාහිර ලක්ෂ්‍යයක සිට වෘත්තයකට ස්පර්ශක නිර්මාණය කිරීම
 • ස්පර්ශක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • නිර්මාණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • අචල ලක්ෂ්‍යය - Fixed point
 • නියත දුර - Constant distance
 • සමදුරින් - Equidistant
 • ලම්භ සමච්ඡේදකය - Perpendicular bisector
 • අචල රේඛාව - Fixed line
 • සමාන්තරව - Parallel
 • දෙපස පිහිටි - On either side of
 • ඡේදනය වන සරල රේඛා - Intersecting straight lines
 • කෝණ සමච්ඡේදකය - Bisector of the angle / Angle bisector
 • වෘත්තය - Circle
 • කෝණය - Angle
 • ලම්භ රේඛාව - Perpendicular
 • රේඛාවකට බාහිර ව පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක සිට - From an external point of a line
 • රේඛාව මත ලක්ෂ්‍යය - Point on a straight line
 • කෝණයක් පිටපත් කිරීම - Copy an angle
 • ලම්භ දුර - Perpendicular distance
 • පාද - Sides
 • අන්තර්ගත කෝණය - Included angle
 • ත්‍රිකෝණ - Triangles
 • ඒකාන්තර කෝණ - Alternate angles
 • අනුරූප කෝණ - Corresponding angles
 • චාප - Arcs
 • ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය - Right angled triangle
 • සුළුකෝණීක ත්‍රිකෝණය - Acute angled triangle
 • මහාකෝණික ත්‍රිකෝණය - Obtuse angled triangle
 • පරිවෘත්තය - Circumcircle/Circumscribed circle
 • පරිකේන්ද්‍රය - circumcentre
 • අන්තර්වෘත්තය - Incircle/Inscribed circle
 • අන්තර්කේන්ද්‍රය - Incentre
 • බහිර් වෘත්තය - Excircle/Escribed circle
 • බහිර් කේන්ද්‍රය - Excentre
 • වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍යය - Point on the circle
 • බාහිර ලක්ෂ්‍යයක - External point

Tags