වීජීය ප්‍රකාශන

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල වීජීය ප්‍රකාශන පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • පද සහිත ප්‍රකාශන සුළු කිරීම
 • සජාතීය වීජීය පද සහිත ප්‍රකාශන සුළු කිරීම
 • වරහන් සහිත වීජීය ප්‍රකාශන ප්‍රසාරණය කර සුළු කිරීම
 • නිඛිල, වීජීය ප්‍රකාශනවල ආදේශ කර සුළු කර අගය සෙවීම
 • වීජීය පද හැදින්වීම
 • වීජීය සංකේත හැදින්වීම
 • වීජීය ප්‍රකාශන හැදින්වීම
 • ද්විපද වීජීය ප්‍රකාශන හැදින්වීම
 • දී ඇති තොරතුරුවලට අනුව ද්විපද වීජීය ප්‍රකාශන ගොඩනැගීම
 • භාග, වීජීය ප්‍රකාශන වල ආදේශ කර සුළු කිරීම
 • ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය ලබා ගන්නා ආකාරය
 • වීජීය ප්‍රකාශන සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සුළු කිරීම - Simplify
 • ප්‍රසාරණය කිරීම - Expand
 • ආදේශය - Substitution
 • වීජීය සංකේත - Algebraic symbols
 • වීජීය පද - Algebraic term
 • වීජීය ප්‍රකාශනය - Algebraic expression
 • ද්විපද වීජීය ප්‍රකාශනය - Binomial expression
 • ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය - Product of two binomial expressions
 • සුළු කිරීම - Simplify
 • ප්‍රසාරණය කිරීම - Expand
 • ආදේශය - Substitution
 • සත්‍යාපනය - Verify

Tags