ගණකය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල ගණකය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • විද්‍යාත්මක ගණකයක යතුරු පුවරුවේ යතුරු හඳුනා ගැනීම
 • විද්‍යාත්මක ගණකයක් භාවිතයෙන් ප්‍රධාන ගණිත කර්ම ආශ්‍රිත සුළු කිරීම්
 • විද්‍යාත්මක ගණකයේ % යතුර භාවිතා කිරීම
 • විද්‍යාත්මක ගණකයේ 𝑥² යතුර භාවිතා කිරීම
 • විද්‍යාත්මක ගණකයේ √ යතුර භාවිතා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සංඛ්‍යාවක වර්ගය - Square
 • සංඛ්‍යාවක වර්ග මූලය - Square root
 • යන්ත්‍රය සක්‍රිය කිරීම - Power on
 • යන්ත්‍රය අක්‍රිය කිරීම - Power off
 • සංඛ්‍යාංක - Numeric keys
 • දශම තිත - Decimal point
 • ප්‍රතිශතය - Percentage
 • දර්ශන තිරය නැවත සැකසීම - Reset/Clear
 • මූලික ගණිත කර්ම - Basic arithmetic keys
 • අවසාන පිළිතුර - Final answer
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • බෙදීම - Divide
 • ගුණ කිරීම - Multiply
 • සාමාන්‍ය ගණකය - ordinary Calculator
 • විද්‍යාත්මක ගණකය - Scientific Calculator

Tags