වර්ගඵලය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල වර්ගඵලය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය සෙවීම
 • ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය සෙවීම
 • ඍජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය සෙවීම
 • සමාන්තරාස්‍රයක වර්ගඵලය සෙවීමට අදාල සූත්‍රය ගොඩ නැගීම
 • ත්‍රපීසියමක වර්ගඵලය සෙවීමට අදාල සූත්‍රය ගොඩ නැගීම
 • වෘත්තයක වර්ගඵලය සෙවීමට අදාල සූත්‍රය ගොඩ නැගීම
 • වර්ගඵලය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වර්ගඵලය - Area
 • සමචතුරස්‍රය - Square
 • ඍජුකෝණාස්‍රය - Rectangle
 • ත්‍රිකෝණය - Triangle
 • ලම්භ උස - Perpendicular height
 • උච්චය - Altitude
 • සමාන්තරාස්‍රය - Parallelogram
 • ආධාරකය - Base
 • ත්‍රපීසියම - Trapezium
 • සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව - Sum of the length of the parallel sides
 • සමාන්තර පාද දෙක අතර ලම්භ දුර - Perpendicular distance between the parallel sides
 • වෘත්තය - Circle
 • අරය - Radius
 • වෘත්තයක පරිධිය - Circumference of a circle

Tags