සමීකරණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල සමීකරණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සමීකරණයක් යනු කුමක්දැයි හැඳින්වීම
 • සරල සමීකරණයක් යනු කුමක්දැයි හැඳින්වීම
 • සමීකරණයක් විසඳීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හැඳින්වීම
 • සමීකරණයේ එක් පදයක් භාගයක් සහිතව යෙදුන විට සමීකරණ විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • සුළු වරහන, සඟල වරහන හා කොටු වරහන හැඳින්වීම
 • එක් වරහනක් සහිත සමීකරණ විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • වරහන් දෙකක් සහිත සමීකරණ විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • වරහන් දෙකක් සහිත සමීකරණ ගොඩනගන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • භාග සහිත සමීකරණ ගොඩනගන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • භාග සහිත සමීකරණ විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • සමගාමී සමීකරණ හැඳින්වීම
 • ආදේශ ක්‍රමය භාවිතා කර සමගාමී සමීකරණ විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • එක් විචල්‍යයක් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතා කර සමගාමී සමීකරණ විසඳන ආකාරය සාකච්ඡා කිරීම
 • සමීකරණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සරල සමීකරණ - Linear equations
 • භාගය - Fraction
 • සුළු වරහන - Parentheses
 • සඟල වරහන - Curly brackets
 • කොටු වරහන - Square brackets
 • සමගාමී සමීකරණ - Simultaneous equations
 • ආදේශ ක්‍රමය - The method of substitution
 • එක් විචල්‍යයක් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය - The method of elimination
 • විසඳීම - Solve
 • ප්‍රකාශනය - Expression
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • සංගුණකය - Coefficient

Tags