කුලක

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල කුලක පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • කුලකයක් අර්ථ දැක්වීම
 • කුලකයක අවයව අර්ථ දැක්වීම සහ අවයව දැක්වීම සඳහා යොදා ගන්නා සංකේතය හැඳින්වීම
 • කුලකයක ඇති අවයව ගණන සංකේත භාවිතයෙන් දැක්වීම
 • කුලකයක් නිරූපනය කරන ක්‍රම තුන හැඳින්වීම
 • අභිශූන්‍ය කුලක සහ අභිශූන්‍ය කුලක දක්වන සංකේතය හැඳින්වීම
 • පරිමිත කුලක හැඳින්වීම
 • අපරිමිත කුලක හැඳින්වීම
 • සම කුලක සහ සම කුලක දක්වන සංකේතය හැඳින්වීම
 • තුල්‍ය කුලක සහ තුල්‍ය කුලක දක්වන සංකේතය හැඳින්වීම
 • උප කුලක සහ උපකුලකයක් බව දැක්වීමට යොදා ගන්නා සංකේතය හැඳින්වීම
 • සර්වත්‍ර කුලක සහ සර්වත්‍ර කුලක දක්වන සංකේතය හැඳින්වීම
 • කුලකයක උපකුලක ගණන සොයගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • සර්වත්‍ර කුලකයක් සහ ඊට අදාල උපකුලකයක් වෙන් රූපසටහනක දැක්වීම
 • වියුක්ත කුලක හැඳින්වීම
 • සම කුලක වෙන් රූපසටහනක දැක්වීම
 • එක් කුලකයක් තවත් කුලකයක උපකුලකයක් වන අවස්ථාව වෙන් රූපසටහනක දැක්වීම
 • සම කුලකවල, කුලක ඡේදනය හා කුලක මේලයට අදාල පෙදෙස් අඳුරු කිරීම
 • එක් කුලකයක් තවත් කුලකයක උපකුලකයක් වන අවස්ථාවේ, කුලක ඡේදනය හා කුලක මේලයට අදාල පෙදෙස් අඳුරු කිරීම
 • වියුක්ත කුලකවල, කුලක ඡේදනය හා කුලක මේලයට අදාල පෙදෙස් අඳුරු කිරීම
 • කුලක දෙකක් වෙන් රූපසටහනක නිරූපණය කිරීමේ සාධාරණ අවස්ථාවේ කුලක මේලය, කුලක ඡේදනය සහ කුලක අනුපූරකයට අදාල පෙදෙස් අඳුරු කිරීම
 • කුලක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • කුලක - Sets
 • කුලකයක අවයව - Elements
 • ඔත්තේ සංඛ්‍යා - Odd numbers
 • ඉරට්ට සංඛ්‍යා - Even numbers
 • අභිශුණ්‍ය කුලකය - Null set
 • ගුණාකාර - Multiples
 • පරිමිත කුලක - Finite sets
 • අපරිමිත කුලක - Infinite sets
 • සමකුලක - Equal sets
 • තුල්‍ය කුලක - Equivalent sets
 • උපකුලක - Subsets
 • සර්වත්‍ර කුලක - Universal sets
 • පූර්ණ සංඛ්‍යා - Whole numbers
 • වෙන් රූප සටහන - Venn Diagram
 • වියුක්ත කුලක - Disjoint sets
 • කුලක ඡේදනය - Intersection of sets
 • කුලක මේලය - Union of sets
 • කුලක අනුපූරකය - Complement of sets

Tags