වීජීය භාග

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල වීජීය භාග පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • වීජීය භාගයක් අර්ථ දැක්වීම
 • නිඛිලමය හර සහිත වීජීය භාග එකතු කිරීම
 • නිඛිලමය හර සහිත වීජීය භාග අඩු කිරීම
 • අසමාන නිඛිලමය හර සහිත වීජීය භාග එකතු කිරීම
 • අසමාන නිඛිලමය හර සහිත වීජීය භාග අඩු කිරීම
 • සමාන වීජීය හර සහිත වීජීය භාග එකතු කිරීම
 • සමාන වීජීය හර සහිත වීජීය භාග අඩු කිරීම
 • හරයේ සහ ලවයේ වීජීය ප්‍රකාශන සහිත වීජීය භාග එකතු කිරීම
 • හරයේ සහ ලවයේ වීජීය ප්‍රකාශන සහිත වීජීය භාග අඩු කිරීම
 • වීජීය භාග සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • හරය - Denominator
 • ලවය - Numerator
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • සමාන නිඛිලමය හර - Equal integral denominators
 • අසමාන නිඛිලමය හර - Unequal integral denominators
 • සමාන වීජීය හර - Equal algebraic denominators / Same algebraic denominators
 • වීජීය ප්‍රකාශන - Algebraic expressions

Tags