පථ හා නිර්මාණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල පථ හා නිර්මාණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • පථයක් යනු යම් අවශ්‍යතා එකක් හෝ කිහිපයක් සපුරාලන පරිදි ඇති ලක්ෂ්‍ය කුලකයක් බව හැඳින්වීම
 • අචල ලක්ෂ්‍යයකට නියත දුරකින් පිහිටන ලක්ෂ්‍යවල පථය වෘත්තයක් බව හැඳින්වීම
 • අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකට සමදුරින් පිහිටන ලක්ෂ්‍යවල පථය ක්‍රියාකාරකමක් මගින් ලබා ගන්නා ආකාරය
 • අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකට සමදුරින් පිහිටන ලක්ෂ්‍යවල පථය නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකට සමදුරින් පිහිටන ලක්ෂ්‍යවල පථය ලම්භ සමච්ඡේදකය බව හැඳින්වීම
 • අචල රේඛාවකට නියත දුරකින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • අචල රේඛාවකට නියත දුරකින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය එම සරල රේඛාවට සමාන්තරව එම නියත දුරින් සරල රේඛාව දෙපස පිහිටි සරල රේඛා දෙක බව හැඳින්වීම
 • ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය ක්‍රියාකාරකමක් මගින් ලබා ගන්නා ආකාරය
 • ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට සමදුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය කෝණ සමච්ඡේදකය බව හැඳින්වීම
 • රේඛාවකට බාහිර ව පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක සිට එම රේඛාවට ලම්භ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • රේඛාව මත ලක්ෂ්‍යයක සිට එම රේඛාවට ලම්භ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • සරල රේඛා ඛණ්ඩයක අන්ත ලක්ෂ්‍යයක සිට එම රේඛාවට ලම්භ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • අංශක 60 කෝණය නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • අංශක 120 කෝණය නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • අංශක 30 කෝණය නිර්මාණය කරන ආකාරය
 • අංශක 90 කෝණය නිර්මාණය කරන ආකාර දෙකක් සාකච්ඡා කිරීම
 • අංශක 45 කෝණය නිර්මාණය කරන ආකාර දෙකක් සාකච්ඡා කිරීම
 • දෙන ලද කෝණයක් පිටපත් කරන ආකාරය
 • පථ හා නිර්මාණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • අචල ලක්ෂ්‍යය - Fixed point
 • නියත දුර - Constant distance
 • සමදුරින් - Equidistant
 • ලම්භ සමච්ඡේදකය - Perpendicular bisector
 • අචල රේඛාව - Fixed line
 • සමාන්තරව - Parallel
 • දෙපස පිහිටි - On either side of
 • ඡේදනය වන සරල රේඛා - Intersecting straight lines
 • කෝණ සමච්ඡේදකය - Bisector of the angle / Angle bisector
 • වෘත්තය - Circle
 • සරල රේඛා ඛණ්ඩයක අන්ත ලක්ෂ්‍යය - End point of a straight line
 • කෝණය - Angle
 • ලම්භ රේඛාව - Perpendicular
 • රේඛාවකට බාහිර ව පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක සිට - From an external point of a line
 • රේඛාව මත ලක්ෂ්‍යය - Point on a straight line
 • කෝණයක් පිටපත් කිරීම - Copy an angle

Tags