දත්ත නිරූපණය හා අර්ථ කථනය

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල දත්ත නිරූපණය හා අර්ථ කථනය පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • දත්ත සමූහයක පරාසය සෙවීම
 • දත්ත සමූහයක මාතය සෙවීම
 • දත්ත සමූහයක මධ්‍යස්ථය සෙවීම
 • දත්ත සමූහයක මධ්‍යන්‍ය සෙවීම
 • මුළු දත්ත ගණනේ එකතුව ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් හෝ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් වීම අනුව දත්ත සමූහයක මධ්‍යස්ථය සෙවීම
 • අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගා දත්ත සමූහයක පරාසය සෙවීම
 • අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගා දත්ත සමූහයක මාතය සෙවීම
 • අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගා දත්ත සමූහයක මධ්‍යස්ථය සෙවීම
 • අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගා දත්ත සමූහයක මධ්‍යන්‍ය සෙවීම
 • දත්ත සමූහයක් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පන්ති ප්‍රාන්තර සකස් කරගන්නා අකාරය
 • පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම හැඳින්වීම
 • දත්ත වල ස්වභාවය අනුව පන්ති ප්‍රාන්තරයක් ආරම්භ වන අගය සහ අවසාන වන අගය තීරණය කරන ආකාරය
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගා දත්ත සමූහයක මාත පන්තිය සෙවීම
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් ගොඩනගා දත්ත සමූහයක මධ්‍යස්ථ පන්තිය සෙවීම
 • දත්ත නිරූපණය හා අර්ථ කථනය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • මාතය - Mode
 • මධ්‍යස්ථය - Median
 • මධ්‍යන්‍ය - Mean
 • පරාසය - Range
 • ආරෝහණ පිළිවෙළ - Ascending order
 • ඔත්තේ - Odd
 • ඉරට්ටේ - Even
 • අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති - Ungrouped frequency distribution
 • සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති - Grouped frequency distribution
 • ප්‍රගණන ලකුණු - Tally marks
 • සංඛ්‍යාතය - Frequency
 • ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වැටයීම - Rounding off to the nearest whole number
 • පන්ති ප්‍රාන්තර - Class intervals
 • පන්ති ප්‍රාන්තරයක තරම - Class size / Class width
 • මාත පන්තිය - Modal class
 • මධ්‍යස්ථ පන්තිය - Median class

Tags