ප්‍රස්තාර

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල ප්‍රස්තාර පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • ඛණ්ඩාංක තලයක ලක්ෂ්‍ය ලකුණු කිරීම
 • ඛණ්ඩාංක තලයක x අක්ෂයට සමාන්තර රේඛා ඇඳීම
 • ඛණ්ඩාංක තලයක y අක්ෂයට සමාන්තර රේඛා ඇඳීම
 • ඛණ්ඩාංක තලයක ඇඳ ඇති රේඛාවක සමීකරණය ලියා දැක්වීම
 • ශ්‍රිතයක් යනු කුමක්දැයි හැඳින්වීම
 • ස්වායත්ත විචල්‍යයක් යනු කුමක්දැයි හැඳින්වීම
 • ඒකජ ශ්‍රිතයක් යනු කුමක්දැයි හැඳින්වීම
 • ඒකජ ශ්‍රිතයක් ඛණ්ඩාංක තලයක ඇඳීම
 • 'y = mx' ආකාරයේ ශ්‍රිතයක් ඇඳීමට අවශ්‍ය අගය වගුවක් සකස් කිරීම
 • පටිපාටිගත යුගල හැඳින්වීම
 • 'y = mx' ආකාරයේ ශ්‍රිතයක් ඇඳීම
 • 'y = mx' ආකාරයේ ශ්‍රිතයක ලක්ෂණ සාකච්ඡා කිරීම
 • ප්‍රස්තාරයක අනුක්‍රමණය හැඳින්වීම
 • ප්‍රස්තාරයක අනුක්‍රමණයේ අගය ධන වන විට ලැබෙන ප්‍රස්තාර අතර සම්බන්ධය සාකච්ඡා කිරීම
 • ප්‍රස්තාරයක අනුක්‍රමණයේ අගය ඍණ වන විට ලැබෙන ප්‍රස්තාර අතර සම්බන්ධය සාකච්ඡා කිරීම
 • 'y = mx + c' ආකාරයේ ශ්‍රිතයක් ඇඳීමට අවශ්‍ය අගය වගුවක් සකස් කිරීම
 • 'y = mx + c' ආකාරයේ ශ්‍රිතයක් ඇඳීම
 • 'y = mx + c' ආකාරයේ ශ්‍රිතයක ලක්ෂණ සාකච්ඡා කිරීම
 • ප්‍රස්තාරයක අන්තඃඛණ්ඩය හැඳින්වීම
 • ශ්‍රිතවල අනුක්‍රමණ සමාන වූ විට එම සරල රේඛීය ප්‍රස්තාර අතර සම්බන්ධය සාකච්ඡා කිරීම
 • 'ax + by = c' මගින් දැක්වෙන ශ්‍රිතවල ප්‍රස්තාර ඇඳීමට අවශ්‍ය අගය වගුවක් සකස් කිරීම
 • 'ax + by = c' මගින් දැක්වෙන ශ්‍රිතවල ප්‍රස්තාර ඇඳීම
 • 'ax + by = c' මගින් දැක්වෙන ශ්‍රිතවල ප්‍රස්තාර ඇඳීමේ කෙටි ක්‍රමයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • ප්‍රස්තාර සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • ඛණ්ඩාංක තලය - Coordinate plane
 • සමාන්තර - Parallel
 • සමීකරණය - Equation
 • ශ්‍රිත - Functions
 • රාශී - Quantities
 • ඒකජ ශ්‍රිතය - Linear Function
 • ස්වායත්ත විචල්‍යය - Independent variable
 • දර්ශකය - Index
 • අගය වගුව - Table of values
 • පටිපාටිගත යුගල - Ordered pairs
 • X අක්ෂයේ ධන දිශාව - Positive direction of the x - axis
 • සුළු කෝණය - Acute angle
 • මහා කෝණය - Obtuse angle
 • අනුක්‍රමණය - Gradient
 • සම්බන්ධය - Relationship
 • ධන - Positive
 • ඍණ - Negative
 • අන්තඃඛණ්ඩය - Intercept
 • වැඩිවීම - Increase
 • අඩුවීම - Decrease

Tags