බහු-අස්‍රවල කෝණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල බහු-අස්‍රවල කෝණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • උත්තල බහු-අස්‍ර හඳුනා ගැනීම
 • අවතල බහු-අස්‍ර හඳුනා ගැනීම
 • උත්තල සහ අවතල බහු-අස්‍ර අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම
 • ත්‍රිකෝණ පාද අනුව වර්ගීකරණය
 • ත්‍රිකෝණ කෝණ අනුව වර්ගීකරණය
 • චතුරස්‍ර වර්ගීකරණය
 • බහු-අස්‍ර, පාද අනුව නම් කිරීම
 • සවිධි බහු-අස්‍ර නම් කිරීම
 • බහු-අස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යය සොයාගැනීමට සූත්‍රයක් ගොඩනැගීම
 • බහු-අස්‍රයක බාහිර කෝණ හඳුනා ගැනීම
 • බහු-අස්‍රයක බාහිර කෝණ නිර්මාණය කර ගැනීම
 • බහු-අස්‍රයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍යය සොයාගැනීමට සූත්‍රයක් ගොඩනැගීම
 • සවිධි බහු-අස්‍රවල ලක්ෂණ
 • සවිධි බහු-අස්‍ර නම් කිරීම
 • බහු-අස්‍රවල කෝණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • උත්තල බහු-අස්‍ර - Convex polygons
 • අවතල බහු-අස්‍ර - Concave polygons
 • සමපාද ත්‍රිකෝණය - Equilateral triangle
 • සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය - Isosceles triangle
 • විෂම ත්‍රිකෝණය - Scalene triangle
 • සමකෝණී ත්‍රිකෝණය - Acute angled triangle
 • ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය - Right angled triangle
 • මහාකෝණී ත්‍රිකෝණය - Obtuse angled triangle
 • චතුරස්‍ර - Quadrilaterals
 • සමාන්තරාස්‍රය - Parallelogram
 • රොම්බසය - Rhombus
 • සමචතුරස්‍රය - Square
 • ඍජුකෝණාස්‍රය - Rectangle
 • ත්‍රපීසියම - Trapezium
 • බාහිර කෝණ - Exterior angles
 • අභ්‍යන්තර කෝණ - Interior angles
 • ඓක්‍යය - Sum
 • පංචාස්‍රය - Pentagon
 • ෂඩස්‍රය - Hexagon
 • සප්තාස්‍රය - Heptagon
 • අෂ්ටාස්‍රය - Octagon
 • නවාස්‍රය - Nonagon
 • දශාස්‍රය - Decagon
 • ද්වාදශාස්‍රය - Dodecagon
 • සවිධි බහු-අස්‍ර - Regular polygon
 • සරල රේඛාව - Straight line

Tags