ද්විමය සංඛ්‍යා

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල ද්විමය සංඛ්‍යා පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • හින්දු අරාබි සංඛ්‍යා හැඳින්වීම
 • හින්දු අරාබි සංඛ්‍යා පද්ධතියේ භාවිතා කරන සංඛ්‍යා හැඳින්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යා හැඳින්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යා, දහයේ පාදයෙන් සංඛ්‍යා ලෙස හඳුන්වන බව හැඳින්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යාවක පිහිටි සංඛ්‍යාංකවල ස්ථානීය අගය හැඳින්වීම
 • ඕනෑම පාදයක බින්දුවේ බලය 1 බව හැඳින්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යාවක් ගණක රාමුවක දැක්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යාවක් ගණක රාමුවක දැක්වීමේදී සැල්කිලිමත් විය යුතු කරුණු හැඳින්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යාවක එක් එක් සංඛ්‍යාංකවල නිරූපිත අගය අනුව එම සංඛ්‍යාව ගොඩනැගෙන ආකාරය හැඳින්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යා සහ දශම සංඛ්‍යා අතර වෙනස හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා, දෙකේ පාදයෙන් සංඛ්‍යා ලෙස හඳුන්වන බව හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ගණක රාමුවක දැක්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ගණක රාමුවක දැක්වීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යාවක පිහිටි සංඛ්‍යාංකවල ස්ථානීය අගය හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යාවක්, දශමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වන ආකාරය හැඳින්වීම
 • දශමය සංඛ්‍යාවක්, ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වන ආකාරය හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා ගණක රාමු ආධාරයෙන් එකතු කරන ආකාරය හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා එකතු කරන ආකාරය හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා අඩු කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා අඩු කරන ආකාරය හැඳින්වීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යාවල භාවිත සාකච්ඡා කිරීම
 • ද්විමය සංඛ්‍යා සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • පද - Terms
 • හින්දු අරාබි සංඛ්‍යා - Hindu - Arabic number system
 • දශමය සංඛ්‍යා - Decimal numbers
 • දහයේ පාදයෙන් සංඛ්‍යා - Numbers in base 10
 • 10 බල - Powers of 10
 • දෙකේ පාදයෙන් සංඛ්‍යා - Numbers in base 2
 • ද්විමය සංඛ්‍යා - Binary numbers
 • සංඛ්‍යාංක - Digits
 • ගණක රාමුව - Abacus
 • ලබ්ධිය - Quotient
 • ඉතිරිය - Remainder
 • භාවිත - Applications
 • බෙදීම - Division
 • හැරවීම - Convert
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • එකතුව - Sum
 • නිරූපිත අගය - Representative value

Tags