පරිමාණ රූප

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල පරිමාණ රූප පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • දිගංශය හැඳින්වීම
 • දිගංශය උතුරු දිශාවේ සිට දක්ෂිණාවර්ත දිශාවට පිහිටි කෝණය බව හැඳින්වීම
 • දිගංශය සංඛ්‍යාංක තුනක් සහිතව දක්වන බව හැඳින්වීම
 • ප්‍රධාන දිශා හතරෙහි සහ අනුදිශා හතරෙහි දිගංශය දැක්වීම
 • දිගංශය සොයා ගැනීමට 'කෝණ මනුව' නම් උපකරණය භාවිතා කරන බව හැඳින්වීම
 • කෝණ මනුවක් සකස් කර ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • කෝණ මනුව භාවිතයෙන් කිසියම් ස්ථානයක දිගංශය ලබා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීම
 • තිරස් තලයේ පරිමාණ රූප වල පරිමාණය යනු කුමක් දැයි හැඳින්වීම
 • තිරස් තලයේ පරිමාණ රූප වල පරිමාණය ඇසුරෙන් පරිමාණ රූපයෙන් දක්වා ඇති දුර සහ සැබෑ දුර අතර සම්බන්ධය ලබා ගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • දිගංශය සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • දී ඇති පරිමාණය අනුව සැබෑ දුර ඇසුරෙන් පරිමාණ රූපය ඇඳීමට අදාල දුර ගණනය කර ගන්නා ආකාරය
 • දී ඇති තොරතුරු අනුව තිරස් තලයේ පිහිටීම් වල දිගංශය අනුව පරිමාණ රූපය අඳින ආකාරය
 • දී ඇති පරිමාණය අනුව පරිමාණ රූපයේ ඇති දුර ඇසුරෙන් සැබෑ දුර ගණනය කර ගන්නා ආකාරය
 • පරිමාණ රූපයක් ඇසුරෙන් දී ඇති ස්ථානයකට අදාල පිහිටීම වෙනත් ස්ථානයක සිට දිගංශය සහ දුර ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කරන ආකාරය
 • මාර්ග සිතියමකින් දී ඇති ස්ථාන දෙකක් අතර පරිමාණ රූපයේ දුර සහ සැබෑ දුර සොයා ගන්න ආකාරය
 • දිගංශය සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම
 • පරිමාණ රූප සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • දිගංශය - Bearing
 • දිශාව - Direction
 • උතුර - North
 • දකුණ - South
 • නැගෙනහිර - East
 • බස්නාහිර - West
 • ඊසාන - Northeast
 • ගිනිකොන - Southeast
 • නිරිත - Southwest
 • වයඹ - Northwest
 • දක්ෂිණාවර්ත - Clockwise
 • කෝණය - Angle
 • සංඛ්‍යාංක - Digits
 • ප්‍රධාන දිශා - Main directions/Cardinal directions
 • අනුදිශා - Sub-directions/Intermediate directions
 • ලක්ෂ්‍යක් වටා කෝණවල එකතුව - Sum of the angles around a point
 • කෝණ මනුව - Clinometer
 • තිරස් තලයේ පරිමාණ රූප - Scale diagrams in a horizontal plane
 • සැබෑ දුර - Actual distance
 • අනුපාතය - Ratio
 • පරිමාණය - Scale
 • දළ රූප සටහන - A rough sketch
 • කෝණමානය - Protractor
 • සරල දාරය - Straight edge
 • පයිතගරස් සම්බන්ධය - Pythagorean relation
 • වරාය - Harbour
 • මාර්ග සිතියම - A road map

Tags