ද්‍රව මිනුම්

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල ද්‍රව මිනුම් පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • පරිමාව හැඳින්වීම
 • ඝන හා ද්‍රව වල ලක්ෂණ හැඳින්වීම
 • ඝන හා ද්‍රව අතර වෙනස හැඳින්වීම
 • ධාරිතාව හැඳින්වීම
 • ලීටර හා මිලි ලීටර අතර සම්බන්ධතාවය අනුව ඒකක පරිවර්තනය
 • පරිමාව = දිග × පළල × උස, සමීකරණයෙන් සෙවිය හැකි බව හැඳින්වීම
 • ඝනකයක සහ ඝනකාභයක පරිමාව සෙවීම
 • ඝන සෙන්ටිමීටරය සහ මිලි ලීටරය අතර සම්බන්ධතාව හැඳින්වීම
 • පරිමාව = හරස්කඩ වර්ගඵලය × උස, සමීකරණයෙන් ද ඝනකයක සහ ඝනකාභයක පරිමාව සෙවිය හැකි බව හැඳින්වීම
 • ඝන මීටරය සහ ලීටරය අතර සම්බන්ධතාව ගොඩ නැගීම
 • ලීටර, මිලි ලීටර හා ඝන සෙන්ටිමීටර අතර සම්බන්ධතාවය අනුව ඒකක පරිවර්තනය
 • පරිමාව සහ ධාරිතාව සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීම
 • ද්‍රව මිනුම් සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • පරිමාව - Volume
 • ඝන - Solid
 • ද්‍රව - Liquid
 • ලක්ෂණ - Properties
 • ධාරිතාව - Capacity
 • ඒකක පරිවර්තනය - Unit conversion
 • ඝනකය - Cube
 • ඝනකාභය - Cuboid
 • හරස්කඩ වර්ගඵලය - Area of the cross section
 • ඝන සෙන්ටිමීටර - cubic centimetres

Tags