අනුලෝම සමානුපාත

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල අනුලෝම සමානුපාත පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • එකිනෙකට වෙනස් රාශි දෙකක අනුලෝමව සමානුපාත වන ආකාරය හැඳින්වීම
 • අනුලෝම සමානුපාත අර්ථ දැක්වීම
 • අනුලෝම සමානුපාත සම්බන්ධ ගැටලු ඒකීය ක්‍රමය භාවිතයෙන් විසඳීම
 • අනුලෝම සමානුපාත සම්බන්ධ ගැටලු අර්ථ දැක්වීම භාවිතයෙන් විසඳීම
 • ප්‍රතිශත සම්බන්ධ ගැටලු අර්ථ දැක්වීම භාවිතයෙන් විසඳීම
 • අනුලෝම සමානුපාත සම්බන්ධ ගැටලු වීජීය ආකාරයට ලිවීමෙන් විසඳීම
 • ප්‍රතිශත සම්බන්ධ ගැටලු වීජීය ආකාරයට ලිවීමෙන් විසඳීම
 • විනිමය අනුපාතිකය හැඳින්වීම
 • විනිමය අනුපාතිකය වෙනස් වන හේතු දැක්වීම
 • විදේශ මුදල් සම්බන්ධ ගැටලු අනුලෝම සමානුපාත දැනුම භාවිතයෙන් විසඳීම
 • අනුලෝම සමානුපාත සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වෙනස් රාශි - Distinct quantities
 • වැඩිවීම - Increase
 • අඩුවීම - Decrease
 • ඒකීය ක්‍රමය - Unitary method
 • අර්ථ දැක්වීම භාවිතයෙන් - Using the definition
 • නියත අගය - Constant value
 • ලාභය - Profit
 • අලාභය - Loss
 • ගත් මිල - Buying price
 • විකිණුම් මිල - selling price
 • මුදල් ඒකකය - Currency unit
 • ප්‍රතිශත - Percentage
 • වීජීය ආකාරය - Algebraically
 • විනිමය අනුපාතිකය - Exchange rate
 • විදේශ මුදල් - Foreign currency
 • අනුපාතය - Ration
 • අනුපාතිකය - Rate

Tags