සූත්‍ර

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල සූත්‍ර පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සූත්‍ර හැඳින්වීම
 • සූත්‍රයක උක්තය හැඳින්වීම
 • සූත්‍රයක පදයක් උක්ත කිරීම
 • සූත්‍රයක පදයක් උක්ත කර ආදේශ කර අගය සෙවීම
 • සූත්‍ර සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • උක්තය - Subject
 • පදය - Term
 • ආදේශය - Substitution
 • අගය සෙවීම - Find the value
 • විචල්‍යය - Variable
 • රාශී - Quantities
 • සම්බන්ධය - Relationship
 • සමීකරණ - Equations

Tags