භාග

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල භාග පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • බාගය හැඳින්වීම
 • භාගය හැඳින්වීම
 • තත්‍ය භාග හැඳින්වීම
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යා හැඳින්වීම
 • විෂම භාග හැඳින්වීම
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් විෂම භාගයක් ලෙස දැක්වීම
 • විෂම භාගයක් මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් ලෙස දැක්වීම
 • තුල්‍ය භාග හැඳින්වීම
 • තුල්‍ය භාග සොයා ගන්නා ආකාරය
 • හරය සමාන භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම
 • හරය අසමාන භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම
 • සංඛ්‍යාවක පරස්පරය ලබා ගැනීම
 • භාග ගුණ කිරීම
 • භාග බෙදීම
 • 'න්' යෙදුම ඇතුලත් භාග සහිත ප්‍රකාශන සුළු කිරීම
 • BODMAS (වන්බෙගුධඍ) ඇසුරින් භාග සුළු කිරීම
 • භාග සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • හරය - Denominator
 • ලවය - Numerator
 • තත්‍ය භාග - Proper fractions
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යා - Mixed numbers
 • විෂම භාග - Improper fractions
 • තුල්‍ය භාග - Equivalent Fractions
 • එකතු කිරීම - Addition
 • අඩු කිරීම - Subtraction
 • පරස්පරය - Reciprocal
 • ගුණ කිරීම - Division
 • බෙදීම - Multiplication
 • වරහන් - Brackets
 • න් - of
 • ගණිත කර්ම - Mathematical operations

Tags