සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • බද්ධ කෝණ හැඳින්වීම
 • අනුපූරක කෝණ හැඳින්වීම
 • පරිපූරක කෝණ හැඳින්වීම
 • සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයය
 • සරල රේඛාවක් මත පිහිටි කෝණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයය
 • ප්‍රතිමුඛ කෝණ හැඳින්වීම
 • තීර්යක් රේඛාව හැඳින්වීම
 • සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වී සෑදෙන මිත්‍රකෝණ හැඳින්වීම
 • සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වී සෑදෙන ඒකාන්තර කෝණ හැඳින්වීම
 • සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වී සෑදෙන අනුරූප කෝණ හැඳින්වීම
 • සරල රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වී සෑදෙන මිත්‍රකෝණ, ඒකාන්තර කෝණ සහ අනුරූප කෝණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයය
 • සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන මිත්‍ර කෝණවල ලක්ෂණ
 • සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන ඒකාන්තර කෝණවල ලක්ෂණ
 • සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන අනුරූප කෝණවල ලක්ෂණ
 • සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන මිත්‍රකෝණ, ඒකාන්තර කෝණ හා අනුරූප කෝණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයය
 • සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • බද්ධ කෝණ - Adjacent angles
 • පොදු ශීර්ෂය - Common vertex
 • පොදු බාහුව - Common arm
 • අනුපූරක කෝණ - Complementary angles
 • පරිපූරක කෝණ - Supplementary angles
 • සමාන්තර රේඛා - Parallel lines
 • සරල රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ - Angles related to straight lines
 • ඍජුකෝණ - Right angles
 • ප්‍රමේයය - Theorem
 • ඡේදනය - Intersect
 • ප්‍රතිමුඛ කෝණ - Vertically opposite angles
 • තීර්යක් රේඛාව - Transversal
 • මිත්‍ර කෝණ - Allied angles
 • ඒකාන්තර කෝණ - Corresponding angles
 • අනුරූප කෝණ- Alternate angles
 • ඓක්‍යය - Sum
 • විශාලත්වය - Magnitude

Tags