ත්‍රිකෝණයක කෝණ

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල ත්‍රිකෝණයක කෝණ පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • බද්ධ කෝණ හැඳින්වීම
 • සරල රේඛාවක් මත පිහිටි කෝණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයය
 • සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණ පරිපූරක වන බව හැඳින්වීම
 • ලක්ෂ්‍යක් වටා පිහිටි කෝණ හැඳින්වීම
 • ලක්ෂ්‍යක් වටා පිහිටි කෝණවල ඓක්‍යය පරික්ෂා කිරීම
 • ප්‍රතිමුඛ කෝණ හැඳින්වීම
 • සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙක ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන වන බව හැඳින්වීම
 • සමාන්තර රේඛා දෙකක් තීර්යක් රේඛාවකින් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන මිත්‍රකෝණ, ඒකාන්තර කෝණ හා අනුරූප කෝණ සම්බන්ධ ප්‍රමේයය
 • ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යය
 • චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යය
 • බහු අස්‍රයක බාහිර කෝණ සකස් වන ආකාරය හැඳින්වීම
 • ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍යය
 • චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍යය
 • ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යය පරිපූරක වන බව ඔප්පු කිරීම
 • අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ හැඳින්වීම
 • ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි ඓක්‍යයට සමාන වන බව ඔප්පු කිරීම
 • ත්‍රිකෝණයක කෝණ සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • බද්ධ කෝණ - Adjacent angles
 • පොදු ශීර්ෂය - Common vertex
 • පොදු බාහුව - Common arm
 • පරිපූරක කෝණ - Supplementary angles
 • සමාන්තර රේඛා - Parallel lines
 • ප්‍රමේයය - Theorem
 • ඡේදනය - Intersect
 • ප්‍රතිමුඛ කෝණ - Vertically opposite angles
 • තීර්යක් රේඛාව - Transversal
 • මිත්‍ර කෝණ - Allied angles
 • ඒකාන්තර කෝණ - Corresponding angles
 • අනුරූප කෝණ- Alternate angles
 • ඓක්‍යය - Sum
 • විශාලත්වය - Magnitude
 • ත්‍රිකෝණය - Triangle
 • චතුරස්‍ර - Quadrilaterals
 • බාහිර කෝණ - Exterior angles
 • අභ්‍යන්තර කෝණ - Interior angles
 • සරල රේඛාව - Straight line
 • ලක්ෂ්‍යක් වටා පිහිටි කෝණ - Angles around a point
 • අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ - Interior opposite angles
 • දික් කල පාදය - Side is produced

Tags