වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සංඛ්‍යාවක හෝ වීජීය ප්‍රකාශනයක සාධක හැඳින්වීම
 • වීජීය ප්‍රකාශනයක් සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස ලියන ආකාරය හැඳින්වීම
 • වීජීය ප්‍රකාශනයක් සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස ලිවීම සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපය ක්සාකච්ඡා කිරීම
 • පද හතරක් සහිත වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක සොයන ආකාරය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් හැඳින්වීම
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක මැද පදය හා නියත පදය හැඳින්වීම
 • '𝑥² + b𝑥 + c' ආකාරයේ ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක සොයන ආකාරය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • වර්ග දෙකක අන්තරයක් ලෙස ලියා ඇති ප්‍රකාශනවල සාධක සොයන ආකාරය
 • වර්ග දෙකක අන්තරයක් ලෙස ලියා ඇති ප්‍රකාශනවල සාධක සෙවීම සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම
 • වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • වීජීය ප්‍රකාශන - Algebraic expressions
 • සාධක - Factors
 • සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස - As a product of factors
 • පද - Terms
 • ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශන - Trinomial quadratic expressions
 • එකතුව - Sum
 • ගුණිතය - Product
 • නියත පදය - Constant term
 • මැද පදය - Middle term
 • වර්ග දෙකක අන්තරය - Difference of two squares
 • සාධක සොයන්න - Factorise

Tags