අසමානතා

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල අසමානතා පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • අසමානතාවයක නිඛිලමය විසඳුම් කුලකය ලියා දැක්වීම
 • අසමානතාවයක නිඛිලමය විසඳුම් කුලකය සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කිරීම
 • අසමානතාවයක විසඳුම් කුලකය සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කිරීම
 • අසමානතා දෙකක් එකම සංඛ්‍යා රේඛාවක දැක්වීම
 • දී ඇති තොරතුරු වලට අනුව අසමානතා ගොඩ නගා විසඳීම
 • අසමානතාවල විශේෂ ලක්ෂණ සාකච්ඡා කිරීම
 • අසමානතාවල විශේෂ ලක්ෂණ හඳුනාගනිමින් අසමානතා විසඳීම
 • අසමානතා සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • නිඛිලමය විසඳුම් කුලකය - Integral solutions
 • සංඛ්‍යා රේඛාවක දැක්වීම - Represent on a number line
 • විසඳුම් කුලකය - Solution set
 • විසඳීම - Solve
 • අසමානතා ලකුණ - Inequality sign

Tags