සම්භාවිතාව

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල සම්භාවිතාව පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • සසම්භාවී පරීක්ෂණ අර්ථ දැක්වීම
 • නියැදි අවකාශය අර්ථ දැක්වීම
 • නියැඳි අවකාශය සංකේත භාවිතයෙන් දැක්වීම
 • සිද්ධියක් හැඳින්වීම
 • සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල සහිත පරීක්ෂණ හැඳින්වීම
 • සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵලයක සම්භාවිතාව සොයන ආකාරය
 • සමසේ භව්‍ය සිද්ධියක සම්භාවිතාව සොයන ආකාරය
 • සම්භාවිතාව සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • සසම්භාවී පරීක්ෂණ - Random experiments
 • නියැදි අවකාශය - Sample space
 • සම සේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල සහිත පරීක්ෂණ - Experiments with equally likely outcomes
 • සම සේ භව්‍ය ප්‍රතිඵලයක සම්භාවිතාව - Probability of a selected outcome
 • සම සේ භව්‍ය සිද්ධියක සම්භාවිතාව - Probability of a the event
 • සිද්ධිය - Event
 • දාදු කැටය - Die
 • සාධාරණ කාසිය - Unbiased coin
 • සිරස - Head
 • අගය - Tail

Tags